Health

نماز جماعت در تخت جمشید و قرآن خوانی در حافظیه

سال هاست به برکت حضور حکومت اسلامی مساجد شیعی خلوت شده اند و از سه چهار سال گذشته حکومتی ها متوسل شده اند به تخت جمشید و حافظیه و مراکز فرهنگی وتاریخی دیگری که ربطی به آن ها ندارد

نماز جماعت شان را می گذارند در تخت جمشید که  مالکان اصلی آن همه «طاغوتی» بودند و در آغاز انقلاب شان قرار بود آنجا را با خاک یکسان کنند

و قرآن خوانی شان را در حافظیه برگزار می کنند،  که مالک اش وقتی به بلوغ فکری رسید از هر چه شیخ و زاهد و ملا بود برید، آن چنان که زبان مودبانه و شاعرانه اش هم این است که می بینیم:

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

با خاک کوی دوست برابر نمی‌کنم

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

.

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

.

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می

زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است

‌.

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته کردگار چیست

.

در صومعه زاهد و در خلوت صوفی

جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست

.

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

.

زاهد خام که انکار می و جام کند

پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

.

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

.

زاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعل

دل و دین می‌برد از دست بدان سان که مپرس

‌.

زاهد چو از نماز تو کاری نمی‌رود

هم مستی شبانه و راز و نیاز من

.

به خلدم دعوت ای زاهد مفرما

که این سیب زنخ زان بوستان به

.

بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد

از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی

.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

.

حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را

که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر

.

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

.

واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما

با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم

.

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم

یا جام باده یا قصه کوتاه

.

پند پیرانه دهد واعظ شهرم لیکن

من نه آنم که دگر پند کسی بپذیرم

.

صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی

زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

.

من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم

صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم

.

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

برگرفته از صفحه فیس بوک شکوه میرزادگی