Health

یادبود سالگرد انقلاب مشروطه ایران

همه ساله مردم ایران چهاردهم امرداد را بمناسبت پیروزی در تشکیل حکومت قانون در ایران جشن میگیرند. ایرانیان دریافت کردند که، با حکومت استبدادی و بی کفایتی که برای حفظ قدرت خود نیمی از ایران را از دست داده است، امکانی برای اعتلای ایران و رشد و زندگی بهتر نخو اهند یافت و با شرایط موجود بیشتر از پیش د ر  فشار زور و بی قانونی خواهند ماند. شکست دولت قاجار در دو جنگ تحمیلی بدست آخوندها سبب سر خوردگی و اندوه بزرگ ملی شده بود. در کنار آن وضع اسفناک کشور در اثر فقر فزاینده، ظلم و بی عدالتی، خرافات و عقب ماندگی نیاز به تغییر اساسی در جامعه را به شدت ایجاد کرده بود.
از این روی پیشگامان جنبش روشنفکری بفکر چاره جویی افتادند و با امکانات محدودی که داشتند روزنامه انتشار دادند و مردم را به سواد آموزی تشویق و اندیشه آزادی خواهی تشویق کردند. با نوشتن مقاالت از داوری قهرمانان ایران، که مردم با نامشان اشنأیی داشتند، باب گفتگو در میان مردم را مرسوم کردند. بدین روی ترتیب ی بوجود آمد تا در سر هر گذر خود مردم مبشر آزادیخواهی و خواهان حکومت قانون و مقررات مدنی بر اساس اراده مردم شدند و با انتشار روزنامه ها در شهرهای مختلف مانند مشهد، تبریز و رشت تفکر آزاد ی چنان گسترش یافت که بر پایه این نی روی مردمی بزرگان خیر خواه پیش قدم شدند، با گفتن این عبارت به شاه “اگر شما با مردم همراه نشو ید سر انجام مردم برای بدست آوردن آزادی بهر شکل ممکن اقدام خواهند کرد”. یا زنان ایران در جلوی کالسکه شاه ایستادند و از او خواستار دادن آزادی و برابری زنان و مردان شدند.
پیشگامان آزادی نیز نیاز شدید ایران را به یک ق انون اساسی، که مردمساالری، داد خواهی و پیشرفت کشور را پایه گذاری کند، میدیدند.
همزمان زنان و مردان در محالت مشغول تظاهرات و اقدامات دیگر ی از جمله بستن مغازهها و بازار بودند. تا آنکه فرمان مشروطیت در یکسد و شانزده سال پیش در چنین روز ی صادر شد. پس از تصویب ق انون اساسی ایران جزو چند کشور نخستینی درآمد که قانون اساسی داشتند. با توجه به قدرت سالطین قاجار، کنترل بیکران آخوندها و میزان فقر و بیسوادی در کشور، انقالب مشروطه و قانون اساسی از شاهکارهای جامعه بشری بوده و خواهد ماند بویژه که هزینه های انسانی، مالی و اجتماعی آن در مقایسه با دیگر انقالبهای جهانی بسیا ر کم و بهره آن برای ایران فراوان بوده است. بهره این انقلاب ان بود که دو پادشاه نا لایق را از کار انداخت، یک سلسله دیکتاتور را بر کنار کرد و یک سلسله نو را بدون هزینه گران جایگزین کرد و ایران عقب مانده را، در زمانی کوتاه، به کشوری توانا در صحنه بین المللی تبدیل ک رد.
جبهه همآهنگ مبارزان ایران این روز فرخنده را، که در آن ایرانیان پیروز شدند تا استبداد را تعطیل و ایران را در راه پایه گذاری مردم سالاری بگذارند، شاد باش میگوید و آنرا جشن میگیرد.
سازمانها ی هموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترتیب الفبا :
سازمانها ی هموند به ترتیب الفبا، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزاد ی و عدالت، انجمن فرهنگ ای ران زمین، انجمن زنان پارسی در سوئد، انجمن مردم ساالری، بنیاد اروپایی زرتشت شناسی، بنیاد دموکراسی در ایران، پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران، پیمان برای دموکراسی، تشکیالت لس انجلس -ایران، جمعی ت آزادیخواهان ایرانی در فران سه،جمعی ت خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، حزب دموکرات مردم ایران، سازمان اتحاد برای نجات ایران، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، رادیو آزادگان، سازمان ایران پاد، سـازمـان پیـام، سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی، سازمان سربـاز، سازمان سکوالرها ی دموکرات ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوید، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی، سازمان حقوق بشر برای آزاد ی زندانیان سیاس ی، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان نهال، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، شورای
اتحاد و همبستگی نیویورک، شورای راهبرد ی ایران، فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در سوئد، کانون خرد، کنگرۀ همبستگی ایرانیان، نگهبانان ی کپارچگی ایران

هم میهنان آزاده امروز ۱۴ مرداد برابر است با سال روز پیروزی جنبش مشروطه در ۱۱۶ سال پیش . ما مشروطه خواهان ایرانی باید مدیون بویژه آزادی خواهان آذربایجانی مانند آخوند زاده ، مستشار الدوله تبریزی ، کسروی تبریزی ، تقی زاده تبریزی ، طالب اف تبریزی ، حیدر خان عمو اقلی آذربایجانی ، میرزا حسن خان رشدیه تبریزی ، ستار خان و باقر خان تبریزی ، علی موسیو تبریزی ، بپرم خان ارمنی اهل قفقاز باشیم و نقش زنان نیز در جنبش مشروطیت بسیار چشم گیر بود  ، تنها  در تبریز ۲۰ تن از زنان مبارز مشروطه خواه دوشا دوش ستارخان جنگیدند و کشته شدند و نقش سران بختیاری و بویژه بی بی مریم بختیاری نیز پر اهمیت است . بی بی مریم بختیاری دلاور زنی بود که با یک گروه مسلح از اصفهان به تهران آمد و پیش قراول نیرو های مشروطه خواه بود ، یکی دیگر از زنان مشروطه خواه که همراه با برادرش یحیی دولت آبادی در جنبش مشروطیت بسیار فعالیت چشم گیری داشت و نخستین انجمن زنان را در تهران بر پا کرد صدیقه دولت آبادی است که همواره هوادار آزادی زنان و حقوق برابر آنها با مردان بود و مخالف حجاب . صدیقه دولت آبادی در رژیم گذشته سناتور در مجلس سنا بود و تا آخرین روز زندگی خود در سال ۱۳۴۰ خورشیدی به مبارزات خود برای آزادی و حقوق برابر زنان و مردان ادامه داد .
زنده باد ایران
زنده باد ملت ایران
کاووس ارجمند ملی گرا و مشروطه خواه هوادار زنده یاد دکتر بختیار