Health

گزارشی از انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان 

 خبر موثق از اصفهان در باره شکست مفتضحانه انتخابات ساختگی رژیم: «در روز جمعه از جنوب اصفهان به سمت شمال با اتومبیل حرکت می کردم. تعداد ماشین ها خیلی خیلی کم بودند و می توانم با جرات بگویم که من شخص را به زحمت در خیابان می دیدم چه برسد به صف های رای گیری. رژیم هرچه درصد را اعلام کند مهم نیست، جوابی است که رژیم از مردم دریافته و مطمئنا در نهانگاه رژیم بر روی آن بحث می شود و برای انها نگرانی های عمیقی ایجاد کرده است. برادر من که ساکن  اهواز هست  همین [مشاهده] را داشته.»