Health

پیغام رسانان صدای دادخواهی مردم ایران

تاکسی داران در هامبورگ، کلن، برلین و دوسلدورف پیغام رسانان صدای دادخواهی مردم ایران ۰

https://www.youtube.com/watch?v=iPKkT3dha6c
وزارت امور خارجه گفت : دکتر رئیسی! ۰ پرونده صد‌ و یازده صفحه‌ای برای دکتر کشتار۰
 جمشید گرانسایه