Health

نیاز به یک« کنفدراسیون جهانی نجات ایران» داریم - شکوه میرزادگی

کشتارهای بی توقف و خبرهای تکان دهنده ای که از سرزمین مان می رسد، هر روز وسعت بیشتری می گیرد. متاسفانه، و براساس آن چه که گاهی نویسندگان اروپایی  و آمریکایی می گویند و می نویسند، برخی از رهبران و سیاستمداران آمریکایی و به ويژه اروپایی  هنوز از دیدی درست، نسبت به خطرات ناشی از حضور حکومت اسلامی حاکم بر ایران، بی بهره اند. و یا به دنبال منافع  خاصی اند.

 اکنون فقط می توان به نقش میلیون ها ایرانی مقیم خارج، در یک «کنفدراسیون جهانی» امید بست.

از طریق چنین کنفدراسیونی، می توان از مردمان انساندوست و از رسانه های غیروابسته ی شورهایی که در آن زندگی می کنیم کمک خواست.  اگر حتی یک در ده هزار آن ها را هم با خودمان همراه کنیم می توانیم رهبران و سیاستمدارانشان را  هم تحت تاثیر قرار دهیم.  رهبران و سیاستمداران کشورهای دموکراتیک قدرتشان در دست رای دهندگانشان است.

شکوه میرزادگی

12.12. 2022