Health

نظامیان ارتش غیرتمند ایران هنگام انجام وظیفه ملی فرا رسیده است

‌همقطاران نظامی: چشم امید مردم ایران در این خیزش ملی، به ما نظامیان برخاسته از بطن ملت ایران است و انتظار دارند که ارتش ملی نه تنها از یکپارچگی کشور و استقلال و حاکمیت ملی، بلکه از جان و مال مردم به هنگام خطر دفاع کند. جای تردید نیست که ما نظامیان ارتش ملی ایران به سوگند و وظیفه ملی خود پایبندیم و اجازه نخواهیم داد که رژیم ستمگر اسلامی ما را در در این برهه از تاریخ سرنوشت ساز برای سرکوب و کشتار برادران و خواهران ایرانی به کار گیرد، بلکه برابر با وظیفه ملی خود در کنار مردم به پاخاسته ایران خواهیم ایستاد.

فرزندان و همقطاران نظامی من 

ما نظامیان ارتش ایران بازیچه سران جنایتکار نظام اسلامی که، در حال سقوط است، نخواهیم شد. همقطاران همانگونه که یادآور شدم چشم امید مردم ایران به ما نظامیان ارتش است و انتظار دارند که ارتش ایران نه تنها باید از یکپارچگی کشور و استقلال و حاکمیت ملی دفاع کند، بلکه از جان و مال مردم به هنگام بحران نیز دفاع نماید. بنابراین هیچ سرباز شریفی هرگز ابزار سرکوب نظام ولایی نخواهد شد.

فرزندان و همقطاران نظامی من، سکوت یا بیطرفی جایز نیست. باید از فرصت ها استفاده و در کنار مردم به پاخاسته کشورمان قرار گیریم.

جان شما و جان هموطن بپا خاسته!

ناخدا محمد فارسی

۹ اکتبر ۲۰