Health

میراث مصدق در برابر همه شیفتگان قدرت موروثی - مجتبی نجفی

 درود بر مصدق. درود بر همه رهروان راه آزادی ایران از استبداد داخلی و استیلای خارجی.
 
کودتای بیست و هشت مرداد، ننگی است پاک ناشدنی. اتحاد شعبان بی مخها، روحانیت مرتجع، انگلیسیهای مزوّر ،دربار فاسد و آمریکایی های عهد شکن است.
 
مصدق فرشته نیست.در سیاست املای بی غلط نداریم. اما جدی ترین نماد ملی میهنی ایران است که دموکراسی را با استقلال و ایران را با مسلمان و بهایی اش دوست داشت. او که به جدّ معتقد بود استبداد،شهروند ایرانی را ذلیل و زمینه استیلای خارجی را فراهم میکند.
 
امروز دستگاههای تبلیغاتی من و تو با شعبان بی مخ ها و پری بلنده های مدرنشان با بودجه های مشکوک در کنار صدا و سیمای میلی، او را می زنند و از اسلامگرایان استبدادخواه تا هواداران سلطنت مطلقه کمر همّت به تخریبش بسته اند. با شانتاژ، دروغ و تحریف. هدف نه شخص او که گفتمان اوست. میخواهند نماد ملی میهنی دموکراسیخواهی در ایران را بزنند. همچنانکه خواستند با جشنهای رستاخیز ملی نامش را محو و کودتا را بَزک کنند. بعد از انقلاب خواستند با سانسور حذفش کنند اما او در میان طوفانها ایستاد. 
 
مصدق خطاناپذیر نیست. اتفاقا مثل خود ماست. با اشتباهات خاص خودش. اما مهم تر از این کارنامه خاکستری، مسیر ناتمام او، همان توسعه متوازن ایران است. راهی که قطعا از دیکتاتوری و وابستگی، از ستیز و پرستش، نمی گذرد. راه او نقطه تعادل ایرانی است جایی که حکومت سکولار شود و عرصه عمومی زیستگاه و محل بحث و رویت پذیری همه مردم با تنوع زیبایشان شود.
 
 امروز میراث بزرگ او در برابر همه موروثی خواهان قدرت ایستاده. از خاندان خامنه ای تا پهلوی بدانند تا میراث مصدق است فکر موروثی شدن قدرت را از سر به در کنید. ایران امروز ما از ایران دیروز مصدق بسیار متفاوت تر شده و فهم ما از دموکراسی از مصدق بیشتر شده. ما دموکراسیخواهان،میلیونی و بی شماریم و توانایی ایستادگی در برابر همه بوقهای تبلیغاتی تان را داریم. هم قدرت واژگانی اش را داریم هم پشتوانه تاریخی اش و هم حمایت کثیری از شهروندان و کنشگران مدنی را.
 
کودتا زخم باز است. تاریخی نشده. تا درمان نیابد درد دارد. درمان کودتا، آزادی ایران از چنگ هر نوع استبداد است. چه مذهبی چه درباری. تا این زخم درمان نشود راه ناتمام مصدق ادامه دارد. راه همه آنانکه ایران را شهروندمدار، دموکرات، توسعه یافته و عاری از قیمومیّت های مذهبی و درباری می خواهند.
 
راه همه آنانکه به ایران متحد و متکثر ایمان دارند،در عین حال که متفاوتیم بر محور ایرانیت همبسته ایم. این مسیر چه دشمنان پرپول و زور و رسانه ای دارد. اما قدرت ما در قلم ماست. روایت میکنیم آن روز شوم کودتا را