درود بر هموطن آزادیخواه

شماره فروردین ماه ایران آزاد ماهنامه جبهه ملی ایران – هلند تقدیم شما می گردد.

با مهر

 از طرف دبیرخانه

ایران آزاد ماهنامه جبهه ملی ایران -هلند شماره 112 فروردین 1401

http://www.jebhemelli.nl/images/Iranazad/10e_year/IranAzad_112.pdf

IranAzad_112.pdf (jebhemelli.nl)

 


You received this message because you are subscribed to the Google Groups “جبهه ملی ایران-خارج از کشور” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to irnationalfront-abroad+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/irnationalfront-abroad/759468461.559380.1650317837615%40mail.yahoo.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

  • IranAzad_112.pdf

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید