Health

*لمپن، فاشیست، سلطه‌جو - اکبر کریمیان

هم‌میهنان آزاده که برای نابودی جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی دریغی نکرده‌اید؛ *به هوش باشید که اتاق فکر رژیم عده‌ای را در لباس سلطنت طلب، فاشیست‌ یا افراطی‌های تازه به دوران رسیده جهت ایجاد تفرقه و سُست کردن بسترهای نیروهای متحد برانداز به کار گرفته است* .
آنانی که دانسته یا ندانسته به دنبال برتری‌جویی و تحمیل خواسته‌های سیاسی خود به مردم ایران هستند، در زمین جمهوری اسلامی بازی می‌کنند. *تفرق فکنی در این زمان، فراهم کردن فرصتی طلایی برای ملایان تبهکار است تا نیروهای سرکوبگر و ضد ایرانیشان را دوبار منسجم کنند* .
وظیفه تمامی نیروهای دموکرات و ملی، از *جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، سوسیالیست‌‌ها و همه و همه در این شرایط بسیار حساس این است که در برابر فاشیسم لجم گسیخته بایستند* . این وظیفه‌ی تمامی انسان‌های آزاده است که نگذارند امید به هم پیوستن و رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران توسط این زشت‌خویان، پژمرده و به بن‌بست کشیده شود.
 *لمپن، فاشیست، سلطه‌جو، سه عامل نابودی هر جامعه انسانی است* . *لمپن‌ها، حماقت و بی‌شعوری را در جامعه ترویج می‌دهند و فاشیست‌ها، انسانیت را به حقارت می‌کِشند و آزادگی و انساندوستی را در جامعه می‌کُشند* . *سلطه‌جویان اگر قدرت کافی بدست آورند، با برتری‌جویی بر جامعه تسلط پیدا کرده و کرامت انسانی را در جامعه نابود خواهند کرد* .
 *خاموشی در برابر این سه پلیدی، به منزله‌ی نادیده گرفتن جان فشانی‌ها و زجرهای فرزندان شایسته‌ی ملت در زندان‌های جمهوری اسلامی در این ۴۳ سال خواهد بود* .
 *اتحاد با شعار بوجود نمی‌آید* . *اتحاد، نیازمند اعتماد سازی و فراهم کردن شرایط گفتمان در بین تمامی رقیبان سیاسی است* . *رسیدن به اتحاد بین نیروهای برانداز، نیازمند درک صحیح از دموکراسی و باورمندی به حقوق شهروندی است* . *نیروهایی که بدنبال اتحاد و نابودی حکومت ضدانسانی و تبهکار جمهوری اسلامی هستند باید توانایی فهم و درک تفاوت بین “خودآزادی” با “آزادی” را داشته باشند* . *باید بفهمند که اتحاد با برنامه حذف رقیب سیاسی خود، نه اینکه همخوانی ندارد، بلکه به کلی در تضاد است* . *آنچه اینان می‌خواهند، اتحاد برای رسیدن به “خواسته من” است، نه اتحاد برای نابودی استبداد و خودکامگی* !
 *هم‌میهنان آزاده* و مبارزان راه آزادی، *زمان آن رسیده تا در مقابل لمپن‌ها، فاشیست‌ها و سلطنت‌طلبان بایستیم* . *هر چند این وظیفه اصلی مشروطه‌خواهان است که در صف اول، در برابر فاحشان، فاشیستها و سلطه جویان سلطنت‌طلب بایستند و نقش تخریبی آنان را در ایجاد اتحاد در مبارزه با استبداد حاکم افشاء کنند* .
 *از سوی دیگر، نیروهای سیاسی نباید هرزگی و لجام گسیختگی سلطنت‌طلبان را بگردن تمامی طرفداران سامانه پادشاهی بیاندازند و بقولی خسک و خار را با هم بسوزانند* .
 *تمامی نیروهای مخالف نظام، از جمهوریخواهان گرفته تا مشروطه خواهان، برای رسیدن به یک جامعه انسان‌مدار که به حقوق بشر، آزادی، دموکراسی پایبند و باورمند هستند، باید با همکاری و همراهی یکدیگر ریشه این سه پلیدی را از بنیاد برکنند* . *با اتحاد و تکیه به تمامی نیروهای دموکرات و ملی است که می‌توانیم جمهوری اسلامی را ساقط و به برقراری یک نظام دموکراتیک در ایران برسیم* .
 *دموکراسی، استوار شده بر روی کرامت انسانها و با ترویج فرهنگ انسانی است که پایدار می‌ماند* . *اگر ما به دموکراسی باورمند و خواهان استقرار و پایداری آن هستم، شرط نخست آن، دفاع از آزادی بیان، عقیده و ابراز آن در جامعه‌ مان است* .
 *هم‌میهنان آزاده، در برابر سه عنصر نابود کننده‌ی جامعه‌ انسانی: 《لمپن، فاشیست سلطه‌جو》، باید ایستاد و آن‌ها را از صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی جامعه مان پاک کنیم* .
اکبر کریمیان
https://t.me/akbar_karimian

Android