Health

عظمت در قدرت است و قدرت در همبستگی ملی است

روز ۲۱ خرداد شیر زنان ایران با حمایت و پشتیبانی مردان، در اعتراض به حجاب اجباری به خیابان‌ها آمدند و حماسه بیاد ماندنی دیگری در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه و ضد استبدادی آفریدند.
اعتراض‌های سراسری امروز همه شهرهای بزرگ و کوچک ایران را در بر گرفت.
این بار مردم عظمت خود را نه با سکوت بلکه به حضور نشان دادند.
شیرزنان ما این بار نیز در صف نخست اعتراض حضور داشتند.
با قاطعیت میتوان گفت ملتی که شیرزنان آن در صف نخست مبارزه آزادی خواهان ایستاده‌اند هرگز تسلیم نخواهد شد.
پس از ضربه سنگین و گیج‌کننده‌ای که استبداد مذهبی در روز رای‌گیری رییس جمهور برگزیده علی خامنه‌ای از مردم‌خورد، مردم در ۲۱ تیرماه حماسه تاریخی دیگری آفریدند و نشان دادند که حجاب اجباری را بزور هم نمی‌توان بر زنان آزاده ایران تحمیل کرد.
آینده ایران بدست مردم ساخته خواهد شد و نه هیچ قدرت دیگر!
پاینده ایران
هوشنگ کردستانی