Health

طنین صدای اعتراضی مردم ایران در ۱۵۰ شهر جهان

بر أساس فراخوان‌هایی که از پیش منتشر شده بود، روز شنبه، نهم مهر در دست‌کم ۱۵۰ شهر جهان ایرانیان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند.

در برلین شمار زیادی از شهروندان غیرایرانی هم شرکت داشتند. پایتخت آلمان در دو هفته اخیر شاهد

تظاهرات پرجمعیتی به حمایت از اعتراضات سراسری در ایران بوده است.

ایرانیان مقیم شهرهای گوناگون بریتانیا، از جمله لندن و ادینبورگ، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در فرانسه نیز تظاهرات مشابهی از جمله پاریس و رن برگزار شد. شهر رم نیز صحنه تجمع گسترده‌ای بود.

اعتراض‌ها در شهرهای ایران

شهرهای مختلف ایران هم روز شنبه شاهد تظاهرات پراکنده معترضان حکومتی بود. به‌ویژه در چند منطقه تهران به گفته شاهدان عینی تظاهرکنندگان شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند.

دانشگاه‌های ایران هم روز شنبه ناآرام بودند. در برخی از دانشگا‌ه‌ها بسیجی‌ها با دانشجویان درگیر
      برگرفته از سایت فارسی دوبچه وله                                                                شدند.