Health

سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰

خامنه‌ای در روز سه شنبه ۷ تیر، از روی وحشت همایش‌ها و مبارزات مردم در خیابانها بود که مجبور شد از تاریک خانه ظلم پرورش بیرون آید و هذیان بگوید.
خامنه‌ای با ذهن بسته‌اش هم فهمید که مردم او و شرکاء جنایتکارش را همین روزها از  روی تخته سلطنتش با دینی و آیینش به زباله دانه تاریخ خواهند انداخت. از اینرو گستاخانه و لجوجانه گفت که “… خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است…”. ای ننگ بر او و یاران جیره خوارش!
خامنه‌ای، این دشمن بشریت، در این تصور است که میتواند با ایجاد وحشت و ترس از تکرار کشتار دهه شصت در زندانها، مردم را خاموش سازد. عجب خیال باطلی!
خامنه‌ای بخوبی فهمیده است که غرب حاضر به ادامه بازی موش و گربه با او دیگر نیست.
خامنه‌ای با آن ذهن عقب مانده‌اش درک کرد که بدنه نظام پوشالیش بدون پول، قادر به ایستادگی در برابر قیام مردمِ کارد به استخوان رسیده را نخواهد داشت.
تمامی سردمداران نظام فاشیستی خامنه‌ای هم فهمیده اند، در صحنه های بین المللی، روسیه و چین در جایگاهی نیستند تا از رژیم ضدبشری انان دفاع کنند و رژیم عنکبوتی جمهوری اسلامی را از تحریمها نجات دهند.
در چنین شرایطی است که او با بی‌شرمی تمام، یادآور کشتار دهه شصت به مردم می‌شود تا بگوید که آماده است برای باقی ماندن، فرزندان شایسته و عزیزان مردم را به خاک و خون بکشد!
غافل از آنکه، مردم ایران در زیر بار فقر، فساد بی‌حد نظام و بیکاری و صدها مصیبت دیگر،  روزی صد بار می‌میرند و دوبار زنده می‌شوند تا زجر وجود او را تحمل کنند.
آنچه خامنه‌ای هنوز نفهمیده است، این است که زندگی در فضای جمهوری اسلامی چنان زجر آور است که مردم 《بدنبال اسکندری هستند 》 تا ناجی!
از چه می‌ترساند مردم را!
خامنه‌ای حتی برای تهدید مردم دیگر حرف تازه ای ندارد، چه برسد راهکار و ابزاری جدیدی برای سرکوب آنان!
ملت بزرگ ایران، خاموشی دیگر یک گزینه نیست، خیانتی است به خود و نسل‌های آیند.
ما راهی جز سرنگونی نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی پیش رو نداریم و باید این نظام را برای همیشه به گورستان تاریخ بسپاریم.
پاینده و سربلند باد ایران و ایرانی
با مهر
اکبر کریمیان
https://t.me/akbar_karimian/814
ورود به کانال

on Android