Health

ستم و اجحاف نسبت به اساتید دانشگاه را متوقف کنید

گلبانگ آزادیخواهی نسل جوان ایران زمین، به ویژه دانشجویان فرهیخته ی این مرز و بوم، در سراسر جهان طنین افکن است و حماسه ای اشتیاق آفرین را در تاریخ میهن و جهان رقم می زند. هرچند خردستیزان و خورشید گریزان به سرکوب و تعدّی دست یازیدند و حریم امن دانش و بینش را پاس نداشتند و مزدوران و اوباش مسلّح بی شناسنامه را برای سرکوب گسیل داشتند و پس از آن نوبت به انتقام جویی رسید و شماری از پویشگران فرهیخته دانشجو را دستگیر یا از دانشگاه اخراج کردند.
ادامه در :
http://jebhemeliiran.org/?p=3269