Health

زاد روز زنده یاد دکتر محمد مصدق خجسته باد

یا روز ۲۹ اردیبهشت زاد روز تولد مصدق است  یا ۲۶ خرداد؟ سال های زیادی مردم تاریخ تولد دکتر مصدق را روز ۲۹ اردیبهشت دانسته اند زیرا توسط خود ایشان با تبدیل تارخ قمری به خورشیدی بوده است. چندین سال پیش بر طبق بررسی آقای امامی و تأیید ایرج افشار روشن شد که زاد روز مصدق ۲۹ اردیبهشت نبوده، بلکه تاریخ صحیح ۲۶ خردادماه می باشد.

برای روشن شدن علت اختلاف که توسط دکتر مصدق با تبدیل از تاریخ هجری قمری به خورشیدی بوجود آمده بود، آقای دکتر هدایت متین دفتری نوه دکتر مصدق مقاله ای در مجله «آزادی» منتشر کرد که بدین شرح است:

پس از انقاب مشروطه نام ماه های خورشیدی را به جای نام های قمری که متروک شده بودند گذاردند. چاپخانه مجلس هم مبادرت به چاپ یک تقویم برای مقایسه و انطباق تارخ قمری بر تاریخ هجری خورشیدی و میلادی کرد که به «تقویم صدساله» معروف شد.

دکتر مصدق با استفاده از همین تقویم، که یک جلد آن در میان کتابهایش در احمدآباد دیده شد، تاریخ تولد خود را از قمری به خورشیدی تبدیل کرده و ۲۹ رجب را با ۲۰ ماه مه و ۲۹ اردیبهشت منطبق دانسته و این مقایسه را در سال ۱۳۴۴ به خط خود به صورت یک جدول مکتوب و آنرا در جواب یکی از علاقمندان ارسال داشته است. در این مقایسه یک اشتباه اساسی وجود دارد که برای اولین بار، در سال ۱۳۵۸، آقای کریم امامی متوجه آن شد و مقایسه جدیدی را که از هر جهت صحیح بود در یکی از نشریات منعکس کرد. آقای ایرج افشار ویراستار کتاب «تقریرات مصدق در زندان»  نیز به کشف آقای امامی اشاره کرده و نوشته است، با مراجعه مجدد به جداول تطبیق سنوات معلوم شد که ۲۹ رجب ۱۲۹۹ قمری مطابق است با ۱۶ ژوئن ۱۸۸۳ و ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ شمسی. برهمین اساس که در کتاب «تقریرات مصدق در زندان» نیز مکتوب است، زادروز زنده یاد دکتر محمد مصدق ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ شمسی میباشد.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ ماه مه ۲۰۲۲