Health

دودمان صفویه و شیعه گری - گردآورنده: ژاله دفتریان

این روزها سرزمین ما در چنگال آخوندهای واپسگرا گیر و گرفتار آمده است، و در پیِ فرمانرانیِ آخوندهای نابخرد و ستم هایی که از سوی آنها به نام دین بر مردم روا داشته می شود، بیشترینِ ایرانیان را از هر چه دین و مذهب و … بیزار و دلزده کرده است. پیش از شورش ۱۳۵۷ و فرمانرواییِ آخوندها آیین های دینی، به ویژه اسلام، از پاس و گرامیداشتِ همگان برخوردار بودند. به ویژه در زمان پادشاهی پهلوی ها کسی با دین کسی کاری نداشت. و این زبانزد بخوبی جایگاه خود را یافته بود که:ا

بهشت آنجاست که آزاری نباشد

کسی را با کسی کاری نباشد

 

ا* پیشتر از این هم گفته بودم و باز هم یادآور می شوم که من در ایران آموزگار بودم. خوب به یاد دارم در دبستانی که کار می کردم، هم آموزگار زرتشتی و هم آموزگارِ یهودی داشتیم. به هنگام هواخوری ) زنگ تفریح( در دفتر در کنار هم می نشستیم و چای می خوردیم و گپ می زدیم و می گفتیم و می خندیدیم.ا

می باید چنین باشد که می بود. همه ی ما از فرنشین دبستان+ گرفته تا پیشیار) خدمتکار) با رویِ خوش با یکدیگر برخورد        می کردیم بی آنکه به اندیشه مان برسد که این یکی یهودی است و آن دیگری بهایی.ا

اینگونه زندگی کردن در کنارِ هم و کاری به کار دیگری نداشتن، راه و روشِ زندگی ما در زمان پادشاهیِ پادشاهان پهلوی بود. تا اینکه شورشِ ۱۳۵۷ پیش آمد و جمهوری اسلامی بر پا شد و به نامِ دین و به نام شیعه گری، تومار زندگی همه ی ایرانیان را در هم پیچید.ا

ا- این آخوندها که ایران را پایگاهی برای پرتابِ اندیشه های اهریمنی خود می دانند، نه شایستگی و نه تواناییِ اداره ی کشوری مانند ایران را ندارند. این سخن، گزافه ای نیست. با جهانی شدنِ ویروس کرونا ین کانایی ) نادانی( بیشتر از هر زمان دیگر خودنمایی کرده است. مردم در ایران گروه گروه از این ویروس و از این بیماری جان می سپارند و آخوندها و جمهوری اسلامی از جایشان تکان       نمی خورند و به دادِ مردمِ بی پناهِ ایران نمی رسند کسی چه می داند ،شاید هم آخوندها ویروس کرونا را گونه ای                      نیک روزی) نعمت( خدادادی می دانند. بهمانگونه که خمینی  جنگ را نعمت خداوند می دانست.ا

ا- شاید هم دست روزگار، بگونه ای سِزای نمک نشناسی ما ایرانیان را کَفِ دستمان می گذارد! ا

ا- ایرانیانِ آن روز، به ویژه روشن اندیشان و به اروپا رفته هایمان، مانند بازرگان ها، یزدی ها و … تو گویی خوشی زیرِ دلشان را زده بود و به دستِ خود آتشی برپا کردند که خشگ و تر همه را با هم سوزاند و اکنون هم پس از چهل و اندی سال، هنوز هم ایران و ایرانی را می سوزاند.ا

 

ا* کسانی که کم و بیش سرشان تویِ نَسک( کتاب) های تاریخی است می دانند این پادشاهان صفوی بودند که مذهب شیعه و شیعه گری را به ایران آوردند و در جا انداختنِ آن بسیار پای فشردند و در این راه خون ها ریخته شد.ا

ا- در برخی نوشته ها، تاریخ نویسان چراییِ اینکار را ایرانی دوستیِ  پادشاهان صفوی دانسته اند. باورِ آنان بر این است که صفویان با اینکارشان می خواسته اند برای مردم ایران شناسه ای) هویتی( دست و پا کرده و ایران را از دیگر کشورهای اسلامی جدا سازند و در پناهِ آن به یکپارچِگی سرزمین دست یابند.ا

ا- در زمان پادشاهی صفویان بود که نَسک ( کتاب(هایی از اصول دین و مسائل شرعی، به زبان فارسی ساده نوشته شد و بسیاری از مردم که کمی خواندن و نوشتن می دانستند، توانستند آگاهی هایی به دست آورند زیرا که تا آنروز این پُرسِمان ها دربست در دسترس عربی دانان بود.ا

ا- دودمان شیعه مذهب صفویه توانست در آغازِ سده ی دهمِ ماهی( قمری)، پس از سالهای دراز که بیگانگان بر ایران فرمان می راندند، با جا انداختنِ مذهب شیعه، یک پارچگی ایران را به دست آوَرَند.ا

 

‫- پادشاهان صفوی مردم را به زور واداشتند که از باورهای خود دست بِکِشند و اگر هم در دل شیعه گری را نمی پذیرند زبانی هم شده، آن را بپذیرند.ا

هر چند به  دل دوست نداری ما را

قربان محبتِ زبانیت شوم

 

ا- ‫می باید این کارِ دودمان صفوی و خرده گیری هایی را که برآن می شود بررسی کرد. زیرا کارسازیِ ) تآثیر( آن بسیار بیشتر از دگرگون کردنِ دینِ مردم بوده است. بسیارانی بر این باورند با اینکار صفویان توانستند ایران را از دیگر کشورهای مسلمان شده جدا نگه داشته و آن را تافته ای جدا بافته بنمایانند.

ا- باورها، سیاست و آرمانخواهی) ایده ئولوژی( صفویان به شیعهٌ دوازده امامی به گونه ی ژرفی در پِی ریزی ایران امروز کارساز بوده است.ا

 

 ا– در دیدِ شاه عباس صفوی بیشتر از هر چیز سودِ ایران ارزش داشت. تا جایی که گاهی او از اینکه در راستای این اندیشه برخی نمادهای دینی را به کنار بگذارد ترسی به خود راه نمی داد.ا

 ا- ایران در زمان صفویان در بخش های نظامی، هنری و فقهی پیشرفت های چشمگیری داشته است.ا

 

ا* برای پیشبرد اندیشه های شیعه گری از لبنان فقیه هایی مانند جبل عامل لبنانی را به ایران آوردند. با آمدن او به ایران زمینه های پرورش فقیه هایی مانند ملاصدرا – میرداماد – محمد باقر مجلسی فراهم شد.ا

 

ا* گفتنی در این زمینه بسیار است ولی این کوتاهواره ایست از چگونگیِ برپایی مذهب شیعهٌ دوازده امامی که باز هم نیاز به بررسی  دارد و این نیاز را دوست گرانمایه ام دکتر بهزاد کشاورزی با پژوهشی گسترده بَرآورده است. دکتر بهزاد کشاورزی نَسکی نوشته است به نام تشیع و قدرت در ایران. این نَسک در چهار پوشینه، هر پوشینه چیزی پیرامون ۳۹۰ تا ۴۰۰ رویه، نگاشته شده و نَسکی است ارزنده و پشتوانه دار ) مستند(ا

‫- چه بسا که دیدگاهِ نخستین پادشاهان صفوی از پشتیبانیِ مذهبِ شیعهٌ دوازده امامی، پیروزی بر دشمنان و از سرِ ایراندوستی بوده است، ولی می دانیم که سپس ترها آنان که پَسِ اندیشه ی سودجویی داشتند بر آن چنگ انداخته و بسیارانی آنرا ابزار اندیشه های اهریمنی خود کرده و سرزمین ما را به واپسگرایی رهنمون شدند.ا

ا+ فرنشین دبستان دخترانه ی ما که توانایی نام داشت بانو قدسیه فَریور، مادر بیژن مفید بود.ا

 ا- من یادمان های خوبی از کار کردنِ با بانو فَریور دارم. ا

او بانوی فرهیخته ای بود که همه ی فرزندانش از هنرمندانِ به نامِ ایرانِ آن روزها بودند. نمایشنامه ی شهر قصه یکی از کارهای بیژن مفید است که با پیشباز خوبی از سوی مردم روبرو شد.ا

بانو فهیمه راستکار که از همکاران بیژن مفید بوده در گفتگویی با ایسنا می گوید:ا

بیژن مفید، شهر قصه را با شماری از جوانانی که کارِ نمایش نمی کردند آغاز کرد و این نمایش را برای نخستین بار در مدرسه ای دخترانه که مادرِ وی مدیرِ آن بود، در خیابان شهباز سابق به نمایش در آورد.ا

 

گردآورنده: ژاله دفتریان

شهریور ماه ۲۵۸۰ ایرانی

برابر با سپتامبر ۲۰۱۲ تَرسایی