Health

درگذشت یکی دیگر ار همرزمان جبهه ملی ایران زنده یاد حسن لباسجی

حسن لباسچی از دیر باز در ایران و خارج از کشور به ویژه در شمال کالیفرنیا همراه با هموندان
جنهه ملی ایران به مبارزه ادامه داد
 او در دوران نخست وزیری دکتر مصدق ، و از همان دوران نوجوانی به نیروهای ملی و مصدفی

پیوست

  پس از کودتای 28 مرداد وارد تشکیلات نهضت مقاومت شد و بعدا جهت ادامه تحصیلاتش به
 امریکا وارد شد

در دوران دانشجوئی برای دمکراسی ، جدائی دین از حکومت و تمامیت ارضی ایران درفدراسیون دانشجوئی امریکا که بخشی از کنفدراسیون بود همراه شد .

در دوران انقلاب به ایران امد و با عضویت درشورای مرکزی جبهه ملی چهارم – تهران فعالیت میکرد
 پس مرتد شمردن جبهه ملی به کالیفرنیا بازگشت . در کنگره سالیانه جبهه ملی ایران در لوس انجلس ، نام “کنگره وحدت ” از او بود.
او چند سال پیش که در نشستی در شمال کالیفرنیا شرکت داشت تندرست بود و نظریات بسیار مفیدی در
سخنرانیش ایراد کرد
جبهه ملی ایران – خارج از کشور درگذشت حسن لباسچی به همه مبارزان راه ازادی وبازماندگان و خانوادمحترم
او صمیمانه تسلیت میگوید .