Health

حقوقدانان، وکلا و پزشکان مدافع حقوق بشر،

مسئول مستقیم اوج گیری و کشتار ناشی از کرونا در ایران شخص علی خامنه ای دیکتاتور خودکامه ایران است.

جلوگیری از ورود واکسن های مورد تایید با بی اهمیت اعلام کردن ویروس کشنده کرونا، علی خامنه ای

سازمان بهداشت جهانی به ایران در زمان مناسب و سیاسی کردن مدیریت پیشگیری و درمان کرونا، موجب

 مرگ صد ها هزار شهروند ایرانی شده است! این اقدام علی خامنه ای مصداق بارز جنایت علیه بشریت است که باید

 مورد پیگرد کیفری در دادگاه های و مجامع بین امللی قرار گیرد.

بر پزشکان، وکلا و حقوق دانان مدافع حقوق بشر است که، با استناد به تمام اسناد و مدارک موجود مبتنی بر ممانعت

 علی خامنه ای از دسترسی به موقع ایرانیان به واکسن های تأیید شده کرونا، دادخواهی هزاران خانواده ایرانی که به

این علت، عزیزان خود را از دست داده اند و یا در خطر از دست دادن هستند، بر عهده گیرند و با اقدامات لازم و

 عملی اجازه ندهند این جنایت خامنه ای و عوامل تحت امر او بیش از این جان مردم را در ایران با خطر مرگ مواجه سازد.

ما در “کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران” از تمام فعالان و مدافعان

حقوق بشر، به ویژه، متخصصین پزشکی و حقوقی در ایران و خارج از کشور دعوت میکنیم که برای اجرائی کردن

پرونده جنایت علی خامنه ای در مورد کشتار ناشی از کرونا و یافتن ساز و کار های مناسب برای طرح این دعوا در

مجامع بین المللی وارد همکاری شویم.

  “کارزار جهانی دادخواهی برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران”