Health

جناب آقای جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،

به نمایندگی از اعضای “کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی -عقیدتی در ایران”، عمیقا نگران تصمیم شما هستیم که از رئیس دفتر خود آقای انریکه مورا بناونتا خواسته اید در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتصب جمهوری اسالمی ایران شرکت کند. پیش از هر چیز، مایلیم به شما اطالع دهیم که آقای رئیسی توسط مردم ایران انتخاب نشده است. او توسط دیکتاتور مطلق العنان ایران ، آیت هللا علی خامنه ای، که ادعا می کند نایب خدا بر روی زمین است، انتصاب شده است. آنچه که ما را برانگیخت تا از شما بخواهیم در تصمیم خود تجدید نظر کنید ، سابقه جنایتکارانه این مرد به عنوان قاضی است. در پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 ، بیش از 4000 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. این قربانیان در حال گذراندن دوران حبس خود بودند. آیت هللا خمینی که از پذیرش قطعنامه آتش لل متحد خشمگین شده بود، دستور اعدام تقریباً بس شورای امنیت سازمان م همه زندانیان سیاسی را صادر كرد. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از قضات جالد در این هیئت مرگ بود. مشارکت رئیسی در این جنایت باعث شد که آمریکا او را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کند. عالوه بر این ، عفو بین الملل و دیده ب ان حقوق بشر نیز این قتل عام را جنایت علیه بشریت دانسته و خواستار محاکمه رئیسی و شرکای جنایتکار او در دادگاه کیفری بین المللی شده اند. کتابهای زیر نقش اصلی رئیسی را در این کشتار نشان می دهند: Oneworld :ناصر مهاجر ، صداهای یک کشتار: ناگفته های زندگی و مرگ در ایران ، 1988 .انتشارات ، 2020 ایرج مصداقی ، زندگی در راهرو مرگ. ترجمه و ویرایش: سپهر منوچهری ، انتشارات پژواکی ایران ، 2020 رئیسی نقش خود را در کشتار منکر نمی شود. او معتقد است که اعدام ها برای پاکسازی جمهوری اسالمی ضروری بود ، شبیه همان ادعاها توجیهی که نازی ها برای جنایات هولوکاست و به نام بهسازی نژاد آوردند! ما مصراً، از شما می خواهیم که برنامه حضور آقای بناونتا در مراسم تحلیف مردی که توسط سازمان های بین المللی حقوق بشر به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران حکم به محکومیت او میدهند را لغو کنید.

کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران

گ4 اگست 2021