Health

جبهه ملی ایران - خارج از کشور فرا رسیدن نوروز باستانی را شادباش میگوید

با تقدیم شاد باش های فراوان به انان که در سراسر گیتی نوروز را جشن میگیرند به ویژه هموطنان عزیز .  نوروزی که

زمان پیدایش دوباره سبزه زارها ؛ شکوفه ها و بلبلان گوینده بر بالای درختان است .

امید است سالی که در پیش است سال پیروزی بردستاربندان و اندیشه های استبدادی و ارتجاع در ایران ما باشد .

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

28 اسفند 1400