Health

تسلیت بمناسبت درگذشت مهندس مجید ضیائی - جبهه ملی ایران - تهران

 از شمار دو چشم یک تن کم              وز شمار خرد هزاران بیش

مهندس مجید ضیائی مرد بزرگی که از سنین جوانی به جبهه ملی ایران پیوست و تا آخرین روزهای زندگی، به مدت بیش از شصت سال در راه آزادی و استقلال ایران تلاش نمود ، به رحمت ایزدی پیوست . او از پیروان صدیق و صمیمی دکتر محمد مصدق بود . و در طول عمر پر افتخارش ، زندان ها و مصائب بسیاری را متحمل گردید . او سال ها مسئولیت سازمان مهندسان جبهه ملی ایران را بر عهده داشت  . نام مهندس مجید ضیائی در هم فکرانش ، جز وقار و متانت ، فداکاری وشجاعت ، نزاکت وصداقت، چیز دیگری را به ذهن نمی آورد . ما در گذشت مهندس مجید ضیائی را به همسر ارجمندش خانم پریچهر مبشری عضو محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران و فرزندان گرامی او و همه ی اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران ، تسلیت می گوییم .

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

                                                                                              هفدهم فروردین