Health

تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر محمد اقتداری

گر بماند نام نیکو ز آدمی

 

به کزو ماند سرای زرنگار
بنیاد فرهنگی دماوند
آگاهی رسانی و پیام تسلیت
با اندوه فراوان از در گذشت دکتر محمّد اقتداری شخصیت بارز سیاسی و فرهنگی در جامعۀ ایرانیان منطقۀ واشنگتن بزرگ آگاه
شدیم.
دکتر محمّد اقتداری در 1316 شمسی در شهر لارستان، استان فارس، به جهان دیده گشود. وی پس از گذراندن دورۀ لیسانس در
ایران در 1339 به آمریکا آمد و به دریافت دانشنامۀ دکتری در رشتۀ اقتصاد بین الملل توفیق یافت و در دانشگاه ایالتی مورگان و
دانشگاه مریلند تدریس کرد.. زنده یاد دکتر اقتداری از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی به منظور مبارزه با نظام
استبدادی در ایران و استقرار آزادی های دموکراتیک و حاکمیّت ملّی بود. دکتر اقتداری از اعضای فعّال و تأثیرگذار جبهۀ ملّی
ایران در خارج از کشور به شمار می رفت. او همواره در راه اشاعۀ آرمانهای ملّی بر اساس آموزه های دکتر محمّد مصدق
پیشوای فقید ملّت ایران از طریق ایراد سخنرانی ها و نگارش مقالات کوشا بود.
دکتر اقتداری از یاران فرهیختۀ بنیاد فرهنگی دماوند بود. او از آغاز تشکیل این گروه فرهنگی در یک دهه پیش، بدون کمترین
چشمداشتی تهیۀ گزارش مالیاتی سالیانۀ بنیاد را به عهده گرفت که خود تأثیر بسیار ارزنده ای در تداوم فعالیت های بنیاد داشت.
بنیاد فرهنگی دماوند ضمن ابراز تإسف عمیق از فقدان این چهرۀ مورد احترام سیاسی و فرهنگی، ضایعه در گذشت او را به
خانوادۀ گرامی آن شادروان و همۀ دوستان وی صمیمانه تسلیت می گوید و خود را در این سوک شریک می داند.
از سوی هیئت مدیره و اعضای بنیاد فرهنگی دماوند،
محمّد رضا حاجی علی گل
جبهه ملی ایران – خارج از کشور درگذشت دکتر محمد اقتداری را نیز به بازماندگان و
خانواده گرامی ان مرحوم صمیمانه تسلیت میگوید