Health

بیانیه جبهه ملی ایران – سامان ششم

محمد نوریزاد را بیدرنگ آزاد کنید

کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در طی چهل و دو سال عمر خود با آسیب‌های جبران ناپذیری که به ملت و کشور ما زده آنرا بعنوان یکی مستبد ترین، فاسد ترین و منفورترین حکومت‌های تاریخ ایران ثبت کرده است. حکومتی که بجز دروغ و خشونت و غارت دارایی‌های کشور هنری از خود نشان نداده است. امروز کشور ما به جایی رسیده که گورستان‌هایمان آباد، زندان‌هایمان پُر و جیب‌هایمان خالی و کشورمان ویرانه شده است. روزی نیست که ملت ایران در رسانه ها خبری از شرایط دهشتناک زندانیان سیاسی و آزادی خواه نشوند و از خود نپرسند که براستی گناه او جز انتقاد مسالمت آمیز از حاکمیت چه بوده؟ گورستان‌هایمان که دهها هزار آزادیخواه جانباخته در دهه شصت را در آغوش گرفته‌اند و نیز پذیرایی پیکرهای پاک صدها هزار جانباخته جنگ هشت ساله که عامل اصلی تداوم آن برای شش سال بیشتر همان سردارانی بودند که امروز ادعای نجات ایران را دارند. امروز هم شاهد فاجعه قربانیان بی‌شمار بیماران کرونا بواسطه ناتوانی و نابخردی وفساد آقایان هستیم. زندان هایمان از همان بدو انقلاب 57 مبدل به شکنجه‌گاه صدها آزادیخواه و مخالف استبداد مذهبی شد و از سویی دیگر هزاران جوانی که از فرط اقتصاد ویران ماحصل دزدی و چپاول و نابخردی وزیران و مدیران بیسواد به بزهکاری و اعتیاد روی آوردند. یک نمونه از خشونت و بیداد حاکمیت سرنوشت محمد نوریزاد در زندان است.

/