Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشوردر حمایت از کارگران معترض و اعتصابی

رژیم سرکوبگر و جنابتکار اسلامی برای اینکه از اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران جلوگیری نماید اکثر سندیکاهای کارگری در کشور را با شورا و کمیته های اسلامی جایگزین کرد. بسیاری از کارگران رسمی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را به گروه های پیمانکاری برای سودجویی سران رژیم اسلامی مبدل کرد.

رژیم در این پروسه بسیار موفق بود، اما اکنون وضعیت اقتصادی کشور بعلت تحریمها، هزینه کردن سرمایه های ملی ایران در بوجود آوردن و نگهداری گروه های تروریستی نیابتی در عراق، سوریه، لبنان و یمن، و افزون برآن دخالت در جنگ داخلی سوریه و یمن، به حدی سقوط کرده است که رژیم قادر به پرداخت حقوق و مزایای کارگران نیست. کارگران امنیت شغلی ندارند و قول و قرارهای پیمانکاران برای پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود را قبول ندارند.
خواسته کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در این اعتصابات،افزایش دستمزد و تغییر در نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی است. در حال حاضر، آنها در ازای ۲۴ روز کار، ‌از ۶ روز مرخصی برخوردار می‌شوند. به گفته شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی، مطالبات دیگری هم مطرح هستند، از جمله این‌ دستمزدها به موقع پرداخت شوند و دست پیمانکاران از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه شود. حقوق و مزایای کارگران پیمانکار صنایع کافی نیست و اکثر انها قادر به اداره معیشت خانواده خود نیستند. تاکنون اگر کارگران به کمبود دستمزد اعتراض کرده اند با اخراج از کار مواجه بوده اند.
بهمین علت کارگران پیمانکار بیش از ۶۱ مرکز نفت و گاز و پتروشیمی از جمله پالایشگاه نفت تهران، شرکت کیهان پارس، پالایشگاه اصفهان، ماهشهر، بیدبلند بهبهان در هفته گذشته دست به اعتصابات و اعتراضات زده اند. اعتصابات در چندین استان کشور شامل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و بسیاری دیگر از استان ها ادامه دارد و کارگران صنایع دیگر ماند نیروگاه جهرم، رامین ورامین و خودروسازی ها نیز به صف معترضین و اعتصاب کنندکان پیوسته اند.
در این راستا موجی از حمایت از کارگران شروع شده و ادامه دارد. سندیکاهای معلمان، شرکت واحد، کارگران نیشکر هفت تپه و بازنشسته گان در سراسر کشور به حمایت و پشتیبانی از کارگران پرداخته اند.
برابر با اطلاع واصله رژیم دست به سرکوب و بازداشت تعدادی از معترضین و اعتصاب کنندگان زده و تعدادی از کارگران شرکت نفت پالایشگاه تهران را اخراج کرده است.
کارگران رسمی شرکت نفت ایران اعلان کرده اند در روز چهارشنبه ۹ تیر به صف هموندان خود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پیمانکاری می پیونند، و اعتصابات گسترش خواهد یافت.
جبهه ملی ایران خارج از کشور از اعتصابات بحق کارگران و مزدبگیران کشور ایران بخصوص کارگران شرکت نفت، گاز و پتروشیمی حمایت کرده و در حرکت مقاومت مدنی آنان برای احقاق حقوق شهروند، خود را سهیم میداند.
جبهه ملی ایران خارج از کشور از تمام مردم کشور ایران درخواست دارد به صف معترضین و اعتصاب کنندگان بپیوندند. و از سازمانهای سیاسی داخل و خارج از کشود میخواهد دست از سلیقه و باورهای خود برداشته و شورای رهبری عبور از رژیم فاسد اسلامی را شکل دهند تا امکان پذیر شود حرکت خود جوش کارگری در کشور مدیریت شده و به نیازهای مالی و شهروندی در طول مدت عبور از رژیم اسلامی ولایی حمایت شود.
جبهه ملی ایران همچنین از نظامیان ارتش ایران انتظار دارد در این برهه حساس اعتصابات و اعتراضات در صورت لزوم از مردم به پا خاسته کشور پشتیبانی و آنان را حمایت نمایند.
 
پیروز و سربلند ملت ایران زمین
 
حبهه ملی ایران – خارج از کشور
 
27 ژوئن 2021 برابر با 6 تیر 1400