Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور پیرامون سرکوب هموطنان به پا خاسته خوزستان

اعتراض و تظاهرات که در استان خوزستان از ۲۴ تیر ماه شروع شد، اکنون در دیگر شهرهای و استانها به ویژه امروز ۴ مرداد به تهران رسیده است. در مرکز تهران راهپیمائی با شعارهای ساختار شکن وسیعی صورت گرفت. در سایر شهرها شعار ها گوناگون است، در تبریز و اصفهان شعارها مانند سال ۱۳۹۸ خامنه ای را هدف قرار میدهد و در شهرهای استان خوزستان بی آبی از شعارهای اولیه این استان بوده است.

در بسیاری از شهرهای خوزستان بازداشتهای بسیاری توسط سپاه پاسداران انجام شده و بازداشت شدگان به محل های نامعلومی منتقل گردیده اند و تاکنون ۸ تن از هموطنان خوزستانی به ضرب گلوله های پاسداران به قتل رسیده اند. لشکر کشی شامل تجهیزات نظامی سنگین به بسیاری از شهرها را شروع کرده اند تا با دستگیری و شکنجه و اعدام بر مردم مسلط و شهر ها را تسخییر کنند!
 
به باور ما ایران تابستانی داغ در پیش دارد. مردم جان به لب رسیده از هر طرف تحت فشارند. سختی معیشت، بیماری
همه گیر، خفقان و فساد و دزدی عوامل حکومتی و غیره. اخوندها و همدستان دزد و فاسد تفنگ بدست و بی تفنگ در خانه
های امن خود در رفاه نشسته و دستور سرکوب صادر میکنند. مزدوران پاسدار در رأس حمله به مردمان بی سلاح اند.
 
اما این بار بیش از هر جای و زمانی دیگر، خوزستان و لرستان قهرمان، به پا خواسته است و همچنان مقاومت میکند. خوزستان با منابع زیر زمینی فراوان و اکثراً مردمی فقیر که جنگ ۸ ساله را از سر گذرانده است تسلیم نخواهد شد. بعد از جنگ هم بازسازی و تعمیرات لازم در خوزستان که، بارها قول آن داده شد، صورت نگرفت، بلکه بر عکس آب کافی هم در دسترس مردم ستمدیده خوزستان نیست زیرا با بستن سدهای متعدد، بدون مطالعه کارشناسی، و بدون نیاز بر روی رودخانه ها بدلیل سودهاجویی های کلان که نصیب دزدان و برادران قاچاقچی حکومتی شده، آب را از سرزمینهای پائین دست قطع کرده اند.
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور هر گونه خشونت و برخورد و هجوم نیروهای مسلح امنیتی را به مردم بی گناه و معترض به ویژه
 در خوزستان و لرستان و سایر شهرها که در تظاهرات به پشتیبانی از مردم خوزستان به خیابانها امده و شرکت کرده اند را شدیدا محکوم میکند و از عواقب سهمگین آن به رژیم دیکتاتوری دینی هشدار میدهد. 
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
 
27 ژوئیه 2021 برابر 5 مرداد 1400