Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور: پشتیبانی از مبارزه معلمان، کارگران و زحمتکشان یک وظیفه انسانی و ملی است

در ماه های گذشته م پشتیبانی از مبارزه  معلمان، کارگران و زحمتکشان  یک وظیفه انسانی و ملی است! علمان و بازنشستگان برای احقاق حقوق پایمال شده خود با اراده ای استوار در میدان باقی مانده و به اعتراضات خود ادامه میدهند.

هم‌میهنان، معلمان، کارگران، بازنشستگان، زمین خوردگان، دردمندان و تمامی مردم که به نوعی از این نظام ضدانسانی و ضدملی صدمه دیده اند، تا دریافت حق خود متوقف نخواهند شد. مردم شریف ایران لازم است به یاری این   ستمدیگان و دل سوختگان شتافته و در یک در راستای همبستگی ملی سراسری با آنها همگام و همصدا شویم و در یک رویارویی سراسری به آنها به پیوندنیم.

ملت بزرگ ایران، لازم است به عنوان شهروندان ایران،  با اعتماد بنفس دست به یک انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزرگ بزنیمد و خود و نسل‌های آینده را از نظام  ستمگر اسلامی رها سازیم.

در هفته‎ی که گذاشت، کشور شاهد سه همایش بزرگ بود، همایش معلمان، بازنشستگان، کارمندان و کارگران بخشهای خصوصی ودولتی، و همه از یک چیز به فریاد برآمده بودند، نظام اسلامی  که حاکمیت ملی یک ملت برزگ را بروی توهمات سرمایه گزاری کرده است باید برود. .

در چنین شرایطی است که تمامی انساندوستان وعاشقان وطن،  دست به دست هم داده و در گذار از این نظام واپسگرا با خردگرائی به سوی ثبات و آبادانی کشور گام برداریم

حبهه ملی ایران در خارج از کشور از تمام هموطنان درخواست دارد به پا خواسته و از معلمان، بازنشستگان، کارگران، زحمتکشان و دیگر مردم ایران که بدلیل بی لیاقتی و بی کفایتی سران سرکوبگر رژیم به جان آمده و دیگر قادر به اداره زندگی زن و فرزند خود نیستند پشتیبانی و با آنها در کف خیابان همگام شویم.

جبهه ملی ایران-خارج از کشور،

17 ژانویه 2022 برابر با 27 دی 1400