Health

بیانیه جبهه ملی ایران-خارج از کشور - نیروی های انتظامی و ارتش ملت ایران

 مقام های جنایت کار جمهوری اسلامی، در چند روز اخیر با خیزش سراسری مردم ایران روبرو گشته و بخاطر ترس از انتقام مردم با شتاب و عجله خانواده هایشان را به خارج از کشور و مکان های امن داخل ایران فرستاده اند، و بسیاری از سران رژیم آماده فرار هستند. در این راستا خبر موثق داریم که علی خامنه ای و خانواده اش را به مکانی امن منتقل کرده اند.

نظامیان ارتش ملی ایران و نیروهای انتظامی کشور بخوبی میدانند که رژیم جنایتکار سران نظامی و انتظامی را از سرسپردگان و خودفروختگان انتخاب کرده است. اینان همانانی هستند که خود را برای فرار آماده کرده اند. امّا این جنایتکاران سرسپرده فرمان قتل عام خامنه ای که خود به سوراخ امنی خزیده است را در این برهه بحرانی از تاریخ کشور اجرا نخواهند کرد و در مقابل مردم به پا خاسته نخواهند ایستاد. جبهه ملی ایران – خارج از کشور به افسران و درجه داران نیروهای انتظامی، پاسپانان مردم ایران که از دستور فرماندهان خودفروخته سرباز زده اند درود می فرستد، و پیشنهاد دارد، پاسبانان کشور و مردم در هنگم مناسب قدمی جلوتر برداشته و به صف مردم معترض بپیوندید.
 
شهرهای کشور یکی پس از دیگری در کنترل مردم ایران قرار گرفته است. لازم است نظامیان ارتش ملی ایران و نیروهای انتظامی به کمک مردم کف خیابان بروند و آنها را برای استقامت در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم حمایت کنند. ارتش ملی ایران با ویژگی های  انضباطی، سلسه مراتب و سلامت کار خود و قَسمی که هنگام ورود به ارتش یاد کرده به وظیفه ملی خود عمل خواهد کرد. از مرزها و تمامیت ارضی و استقلال کشور پاسداری خواهد کرد. پاسبانان در شهرهای سراسر کشور، به وظیفه خطیر خود که حفاظت از جان و مال مردم است عمل خواهند کرد.
 
نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی کشور – علی خامنه جنایتکار حرارت آتش خشم و انتقام مردم ایران را احساس کرده و فرار کرده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که نیروهای انتظامی جان خود را در کف خیابان در مقابل مردم خشمگین از دست بدهند.
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور به نظامیان ارتش ایران و نیروهای انتظامی درود میفرستد، و قدردان خدمات ارزنده آنان در این هنگام بحرانی کشور است. از تمام نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی انتظار دارد به حفاظت از مرزهای کشور، استقلال و تمامیت ارضی ایران و حفاظت از جان و مال مردم ادامه دهند. مترصد بوده و برای حمایت از مردم ایران که در کف خیابان برای عبور از رژیم اسلامی جان برکف دارند حمایت نمایند.
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
۲ مهر ماه ۱۴۰۱ مطابق با ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲