Health

بیانیه جبهه ملی ایران-خارج از کشور : علی خامنه قاتل کودکان ونوجوانان  ایران

با بازگشائی مدارس آیت الله علی خامنه ای دستورکشتار نو جوانان مدارس و دانشگاهی را هم صادر کرده است. با قتل مهسا امینی، مردم ایران بویژه جوانان اعتراضات خیابانی سراسری چشم گیری را شروع کردند که به اعتصابات بسیاری در شرکتهای زیر سازختار اقتصادی کشور از جمله شرکتهای نفت و پتروشیمی انجامیده است. اکنون جوانان ایران در بسیاری از شهرها، از از جمله مدارس و دانشگاه ها تجمع و تظاهرات مداوم دارند.
 
سازمان حقوق بشر ایران ۲۱ مهر ۱۴۰۱ گزارش داده که در حدود یک ماه که از آغاز اعتراضات سراسری مردم ایران می‌گذرد، دست‌کم ۲۰۱ تن کشته شدند که ۲۳ تن از آنان کودک بودند. افزون براین، نیروی ها سرکوب تعداد بسیاری دانش‌آموز را بازداشت کرده اند. وزیر آموزش و پرورش رژیم می‌گوید که بازداشتی‌ها برای «بحث اصلاح و تربیت، در مرکز روان شناسی هستند» تا به گفته او «بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»
 
هموطنان:‌ بازداشت کودکان مدرسه ای توسط سران رژیم اسلامی جنایتی غیرقابل قبول در سطح جهانی است. کودکان مدرسه ای که میانگین سنی آنها ۱۵ سال است را زندانی کرده اند آن هم در مراکز رواشناسی که مشخص نیست در دوران بازداشتی چه اثر روانی غیرقابل جبرانی در روحیه و زندگی آینده آنان خواهد داشت. پدر و مادران این کودکان دبستانی تحمل این جنایات را نخواهند داشت. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در گفت وگو با یک رسانه داخل کشور اظهار داشته دانش آموزی در زندان نداریم و دوستان کارشنان کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح، کودکان به محیط مدرسه برگردند. وی اظهار داشته در شرایط اعتراضی، «ممکن است این دانش‌آموزان به شخصیت‌های ضداجتماعی تبدیل شوند که می‌خواهیم آنها را اصلاح کنیم.» هموطنان، این جنایتکاران بدنبال شستشوی مغزی کودکان ما هستند و نه اصلاح.
 
مردم ایران: این نقض سیستماتیک حقوق کودکان از طریق اجبار آن‌ها به فراگیری آموزش‌های ایدئولوژیک، دگرستیز، ضدانسانی و ضداجتماعی است. حکومتگران اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای نمی خواهد به صدای آزادیخواهانه مردم ایران از جمله کودکان گوش بدهد. در چند روز گذشته خامنه ای در سخنرانی های خود حرکت اعتراضی و اعتصابی مردم ایران را کار دشمنان ایران میداند، و وقیحانه حرکت مردمی ایران را به آمریکا و اسرائیل ارتباط میدهد. خامنه ای با اعزام نیروهای سرکوبگر و اراذل و اوباش حکومتی برای سرکوب جوانان و نوجوانان کف خیابان سعی دارد صدای حق طلبانه آنان را خاموش کند!  
 
نیروهای سرکوب گر با بی اعتنائی به مدیران، به مدارس وارد شده و فضای اموزشی را به فضای رعب و وحشت تبدیل کرده اند. برابر با گزارشات رسیده در بعضی از کلاسهای درسی برای سرکوب کودکان از گاز اشک اور استفاده کرده اند! چنین جنایتی در تاریخ جهان بی سابقه است. امّا، مردم ایران به ویژه نوجوان پسر و دختر  برای پیروزی خطرات غیر معمول را متحمل میشوند ولی به اعتراضات و اعتصابات خود ادامه میدهند. دختران روسری از سر برمیدارند و انها را در بالای سرمیچرخانند. دختران ایران با اعتراضات شجاعانه خود به دنیا نشان داده اند تا پیروزی به اعتراضات شهروندی و انسانی خود ادامه خواهند داد. دختران قهرمان ایران نه تنها در جامعه ایران فضائی را ایجاد کرده اند که زن مانند یک انسان حق انتخاب دارد، بلکه با شعار «زن – زندگی – آزادی» بر روی بسیار فرهنگها در جهان اثرگذار خواهند بود.
 
جبهه ملی ایران در خارج از کشوررفتاروحشیانه و غیر قانونی مزدوران جمهوری اسلامی در برخورد با مردم جان بر کف
ابران به ویژه جوانان زیرسن قانونی که کودک به حساب مبایند را شدیدا محکوم میکند و به سران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای اعلام میدارد از این رفتار غیر انسانی و صدّ‌ بشری جنایتکارانه دست بردارند.
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
 
۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ – ۲۲ مهر ۱۴۰۱