Health

بیانیه جبهه ملی ایران -خارج از کشور : سخنان خامنه ای و ادامه خیزش مردم در سراسر ایران

 علی خامنه ای پس از دو هفته اختفا، در روز یکشنبه ۱۰ مهر از مخفی گاه بیرون آمد و طی سخنانی اظهار داشت:

 «با صراحت می‌گویم این حوادث طراحی آمریک، اسرائیل و دنباله ‌روهای آنهاست». او در این سخنرانی نیروهای انتظامی-امنیتی رژیم که در دوهفته گذشته دستشان به خون جوانان کشور ایران آلوده است را مظلوم خواند، و تظاهرات جوانان و کشته شدن آنان بدست درژخیمان رژیم را تحریف کرده و گفت «عده‌ای میایند خیابان‌ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود.»

 مردم ایران به این هوچیگری و دروع پردازی خامنه ای توجهی ندارند زیرا دروغگویی در ذات سران رژیم جنایتکار اسلامی نهادیه است و آنقدر ادامه یافته که دروغپردازی برایشان عادی بنظر میرسد. دیگر اینکه رژیم جنایتکار خوب میداند که به آخر عمرش نزدیک شده و بخوبی واقف است مردم ایران اینبار میدان را تا سرنگونی رژیم رها نخواهند کرد.

 خیزش و ایستادگی مردم در برابر رژیم استبداد مذهبی بیسابقه است و مزدوران حکومتی را سخت به وحشت انداخته است. افزون براین پیشرفت تکنولوژی مخابراتی کمک فوق العاده ای به مبارزات جوانان کرده و از آن طریق میتوانند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند تا بتواند تا حدودی از تیررس سرکوبگران و جنایتکاران رژیم دور بمانند. اکنون تظاهرات که در تمام شهرهای کشور ادامه دارد میرود به اعتصابات سراسری تبدیل شود و علی خامنه ای و نیروی امنیتی جنایتکار رژیم را بوحشت انداخته است. بهمین علت است که خامنه از سوراخ خود بیرون خزیده تا شاید بتوانند با تحریف و دروغگویی نیروهای سرکوبگر را در کنار خود نگاه دارد. امّا مردم ایران در داخل و خارج در دوهفته گذشته نشان داده که عزم راسخ برای عبور از رژیم دارند و صحنه را خالی نخواهند کرد.

 تظاهرات اعتراضی جوانان ایران بدلیل کشتن ناجوانمردانه دختر ۲۲ ساله بیگناه کرد ایرانی بود که به شعار زیبای «زن، زندگی، ازادی» در ایران و سراسر جهان مبدل شد. این دیگر شعار نیست، موجی شده است که رژیم جنایتکار اسلامی را نابود خواهد کرد. مردم مصمم برای عبور ازرژیم می باشند که در رأس آن زنان و دختران شجاع کشور ایران قرار دارند. و شعار «زن، زندگی، آزادی» را به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» تبدیل کرده اند. اکنون انقلاب جوانان کشور ایران درحال تکوین است. لازم است به خامنه ای یادآور شویم مردم ایران هرگز بدنبال رفتار خشونت امیز نبوده و نیستند ولی در برابرگلوله نیروهای امنیتی رژیم ناچار به دفاع از خود هستند.

 جبهه ملی ایران – خارج از کشور، از مبارزات انقلابی مردم ایران، به ویژه اعتراضات، تحصن و اعتصابات آنان پشیبانی میکند و به رژیم جنایتکار اسلامی درباره خشونت و حمله به معترضین که بصورت مسالمت امیز حقوق شهروندی و انسانی خود را مطالبه میکند هشدار میدهد، و حمله نیروهای امنیتی-انتظامی و بویژه لباس شخصی ها و موتورسوران مسلح جنایتکار  را شدیدا مجکوم میکند و از نیروهای مسلح درخواست دارد تا دیر نشده است به صف مبارزاتی ملت به پیوندند.

 جبهه ملی ایران خارج از کشور

3 اکتبر 2022