Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور : حمایت و پشتیبانی از حرکت انقلابی دانشجویان کشور

اعتراضات و جنبش انقلابی مردم ایران وارد هشتمین هفته خود شد. دانشجویان در دانشگاه ها همچنان در صف اول مبارزان راه آزادی بوده و ادامه میدهند. آنان از ابتدای مهر ماه، در همراهی با خیزش سراسری مردم علیه رژیم اسلامی، اعتراضات گسترده ای را در دانشگاه ها اغاز کردند که همچنان ادامه دارد. دانشجویان در ده ها دانشگاه در شهرهای گوناگون کشور کلاس درس را تحریم و با تجمع و تحصن و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای اعتراضات خود را پیگیر شده اند.

از ابتدای مبارزات انقلابی مردم، افزون بر سرکوب توسط نیروهای امنیتی، رژیم شروع به بازداشت معترضان از جمله دانشجویان کرد. تا کنون رژیم بیش از ۱۲۰دانشجو را درتهران و سایر دانشگاه ها بازداشت و روانه زندان کرده است. افزون براین رژیم موج جدیدی از سرکوب دانشجویان از جمله اخراج از دانشگاه واحضار دانشجو به نهاد های امنیتی و کمیته های انضباطی، و راه ندادن آنان به دانشگاه را شروع کرده است. از دیگر اقدامات سرکوبگران امنیتی حمله به خوابگاه دانشجویان و بازرسی بدنی و تفتیش کیف دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه می باشد.

از سوی دیگر بیش از ۶۰۰ تن از استادان دانشگاه های کشور با حمایت از اعتراضات دانشجویان اعلام کردند در صورت نادیده گرفتن درخواست دانشجویان، آزاد کردن دانشجویان بازداشتی و توقف سرکوب ها، از تمام مجاری قانونی و مدنی برای احقاق حقوق دانشجویان استفاده خواهند کرد. همچنین ۱۲۱ تن از استادان دانشگاه امیرکبیربا انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس دانشگاه هشدار داده اند که با تهدید و فشار و دستگیری دانشجویان، اعتراضات افزایش خواهد یافت و حرکت اعتراضی آنان شعله ورتر می شود.

جبهه ملی ایران-خارج از کشور از حرکت انقلابی دانشجویان، حمایت استادان وفرهنگیان و نیروهای مبارز و فعال سیاسی که از دانشجویان پشتیبانی میکند، پشتیبانی و حرکت آنان را در راستای حقوق شهروندی و انسانی میداند. جبهه ملی ایران یادآور میشود دانشجویان سرمایه های ملی کشور ایران هستند و زیربنای اقتصادی، سیاسی و رفاه مردم ایران در آینده بدست این جوانان بنا خواهد شد. بنابراین به رژیم اسلامی هشدار میدهد دست از سرکوب دانشجویان بردارند و به خواستهای برحق آنان گوش فرادهند.

در خاتمه جبهه ملی ایران-خارج از کشور هر نوع سرکوب، آزار و اذیت جوانان کشور بویژه دانشجویان که آینده سازان کشور می باشند را به شدت محکوم میکند.

جبهه ملی ایران- خارج از کشور

۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۱ ابان ۱۴۰۱