Health

بیانیه جبهه ملی ایران- خارج از کشور : حمایت از تظاهرات و خواسته های فرهنگیان در ایران

روز اول مهر ماه سالهاست که مدارس و مراکز فرهنگی ایران با بصدا در اوردن زنگ ها ، باز میشوند و دانش
اموزان و دانشجویان به کلاسهای درس میروند و مراکز علم و دانش در برایر خرافات و افسانه ها جان میگیرند.
اما پدر و مادر ها ، در این روزها ، علاوه بر سختیهای معیشتی و سایر هزینه ها ، باید مخارج تحصیلی و به
ویژه واکسیناسیون فرزندان را هم ، در این روزها ، بپردازند .
از سوی دیگر اموزگارانند که باید خود را اماده حضور در کلاسهای درس کنند وهم اهنگ با ایرادات و بخشنامه ها
از جانب مزدوران ریز و درشت حکومتی نیزعمل کنند ، گرانی روز افزون معیشتی و رفت و امد ها هم مزید بر
علت است . شورای هم اهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای اعلام کرده اند که باید لایحه رتبه بندی
اموزگاران که به مجلس ارائه شده و تا کنون تصویب نشده است در دستور کار قرار گیرد . در این لایحه رتبه بندی
به میزان 80 در صد اعضای هیات علمی دانشگاه ها که هم رتبه اند ، در نظر گرفته شده است .
در این رابطه تجمع کنندگان معلمین از 27 شهریور شروع شده و تظاهراتی در استانهای اصفهان ، فارس ، البرز ،
ایلام و خوزستان برگزار شده است . شعارها اغلب در رابطه با سختی های معیشیتی ، سانسورها ، تبعیض ها و
عدم عدالت در امور قضائی و قوانین است . اخیرا شخصیتهائی از فرهنگیان و ازادیخواهان هم در مصابحه هائی
سخن گفته اند ، از جمله رسول بداقی ، عضو کانون صنفی معلمان در تهران میگوید که بودجه اموزش و پرورش
نسبت به سایر وزارتخانه ها و دیگر مراکز غیرمسئول بسیار کم است .  بودجه اموزش و پرورش با افزایش 15
در صد در سال درمقابل  40 در صد افزایش تورم بسیار کم است و تبعیض امیز نیز میباشد .
از ان زمان که ملاها به تدریج قدرت را در انحصار خود در اوردند و خمینی شروع به حمله های شدید به دانش
و دانشگاهیان کرد ، تا به امروز مراکز علمی و دانشگاه ها و مدارس همواره در تبعیض شدید و در چنگال اقلیتی
با خشونت و خرافات گرفتار است .
جبهه ملی ایران در خارج از کشور از خواستهای اموزگاران و فرهنگیان در ایران پشتیبانی میکند و هر گونه فشار
و تبعیض جمهوری اسلامی را بر اموزگاران و فرهنگیان زحمتکش و اینده سازان ایرانی شدیدا محکوم میکند .
جبهه ملی ایران- خارج از کشور
20 سپتامبر 2021 برابر با 29 شهریور 1400