Health

بیانیه جبهه ملی ایران – خارج از کشور : حقوق بشر و گزارشهای مقامات سازما ن ملل در ایران


 گزارشات اخیرمقامات سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۱۷۸/۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل، بیانگر آن استکه رژیم اسلامی در ایران در سال گذشته حقوق بشر در ایران را بشدت زیر پا گذاشته است. انتونیوگوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالیانه خود میگوید تنها در آوریل و می سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۵ معلم، حقوقدان، هنرمند و استاد دانشگاه در جریان تظاهرات سراسری بازداشت شده اند که بسیاری از انها با اتهام دروغین «جرایم اقدام علیه امنیت ملی» روانه زندان گردیده اند.  گوترش در گزارش جامع خود به اعمال خشونت علیه بازداشت شدگان و میزان مرگ در زندانهای ایران اشاره دارد و یادآور شده اقدام رژیم بطرز «نگران کننده ای» جدی میباشد.

دبیر کل سازمان ملل، مجازات اعدام برای زندانیان را نا عادلانه دانسته و روش خودسرانه در بازداشتها توسط افراد امنیتی رژیم را مطرح کرده است. او به رفتار دولت ایران با خانواده قربانیان ابان ۹۸ اشاره دارد که تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگوئی به آن کشتارها و اعتراضات سراسری آبان ۹۸ انجام نداده است.

گوترش در گزارش سالیانه خود ادامه داده است، دست کم ۳۱۰ نفر درسال ۲۰۲۱ میلادی از جمله ۱۴ زن در ایران اعدام شده ااند و در طول ۹ ماه ۲ کودک اعدام و بیش از ۸۵ کودک دیگر در انتظار اعدام هستند. همچنین وی روش خودسرانه مأمورین مرزی رژیم در اعمال فشار بیش از حد که باعث مرگ بسیاری از حاملان کالا در مرزها شده را تقبیح میکند. افزون براین وی اظهار میدارد، رژیم از برگزاری هرگونه تجمع مسالمت امیز توسط عاملان امنیتی جلوگیری کرده و اعمال خشونت بار آنان را نادیده گرفته است. در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد اعدام ها در ایران ۲۶۰ نفر بوده است. با توجه به این داده ها در دو سال گذشته تعداد اعدام شدگان در ایران رو به افزایش بوده و این روند همچنان ادامه دارد.

از طرفی معاونت حقوق بشر دبیر کل سازمان ملل، با ارائه گزارشی، وضعیت حقوق بشر در ایران را  ” نگران کننده” توضیف کرده است. این در حالی است که مقامات رژیم اسلامی در تهران تنها در ۳ ماه اول سال جاری دستکم ۱۰۵ نفر را به جوخه اعدام سپرده اند که اکثر انها از اقلیت های قومی و مذهبی بوده اند. گزارش انتونیو گوترش، سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر جهانی ارائه گرد یده است.

حبهه ملی ایران – خارج از کشور ضمن قدردانی از گزارش دبیرکل سازمان ملل، اظهار میدارد که مردم ایران تمام جنایات حقوق بشری و دیگر جنایات رژیم را رصد میکنند و تا گذار از این رژیم دیکتاتوری دینی به افشای حقایق ضدّ بشری رژیم اسلامی ادامه خواهد داد.

 جبهه ملی ایران- خارج از کشور

ژوئن ۲۰۲۲ برابر با ۵ مرداد ۱۴۰۱