Health

بیانیه جبهه ملی ایران- خارج از کشور بمناسبت روز زن

روز زن به تمامی زنان جهان بویژه شیر زنان ایران زمین خجسته باد!

چه زیبا زند یاد مشیر بیان کرد که :کاوه آینده ایران زن است. این بیت کوتاه ترسیم کننده واقعیت کنونی جنبش آزادیخواهی در ایران است.
زنان جهان در تلاشند تا به حقوق شهروندی، اقتصادی و اجتماعی برابر با مردان در کشورهای که در آنها زندگی میکنند دست یابند. اما زنان ایرانی نه فقط دارای چنین حقوقی نیستند، بلکه حق زندگی کردن انان به عنوان یک انسان، هر روز در جمهوری اسلامی به نوعی پایمال و نادیده گرفته میشود.
زنان آزادیخواه، آگاه و کارآمد ایران، تبعیضهای جنسیتی، استیلای فرهنگ مرد سالار، قوانین و ارزشهای ضد اجتماعی، که خشونت را نسبت به زنان در جامعه چنان افزایش داده که شاهد قتل های “ناموسی” در گوشه و کنار کشور شدهایم، را هرگز تحمل نخواهند کرد.
قتل دلخراش منا حیدری، زن جوان اهوازی به دست همسرش، گواه همین ترویج فرهنگ ضد زن و ارزشهای قرون وسطایی نظام ضد انسانی و ضدملی جمهوری اسلامی است، نمونه آشکار ستمی است که بر زنان ایران تحمیل میشود.
جبهه ملی ایران-خارج از کشور بر این باور است که زنان ایران توانسته اند به تمامی مردم ایران و جهان ثابت کنند که نه فقط در مبارزه با استبداد و فرهنگ واپسگر جمهوری اسلامی با توان بسیار ایستادهاند، بلکه پیشتازان جنبش آزادی و عدالت خواهی مردم ایران نیز هستند.
جبهه ملی ایران-خارج از کشور به تمامی بانوان و آزادیخواهان ایران زمین، روز جهانی زن را تبریک گفته و از آنان برای مقاومت، ایستادگی در برابر تبعیضهای جنسی و قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، صمیمانه قدردانی میکند.
جبهه ملی ایران-خارج از کشور، خواستار آزادی تمامی زنان در بند و پایان ستم مضاعف بر زنان کشور است و آماده همکاری با تمام نهادهای دموکراتیک برای رفع کلیه تبعیض های از تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است.
باشد در پی مقاومتها و مبارزات خستگی ناپذیر زنان، این پیشتازان راه آزادی و دادخواهی، ایران عزیزمان نیز آزاد و ملت بزرگ ایران به شادکامی دست یابند.
روز جهانی زن، بر شما خجسته باد!
جبهه ملی ایران-خارج از کشور
13 اسفند 1400
برابر است با 04/ فوریه/2022