Health

بیانیه جبهه ملی ایران-خارج از کشور بمناسبت روز جهانی کارگر

هم میهنان گرامی، در سالروز روز جهانی کارگر، ما شاهد شرایط مصیبت بار بر قشرهای زحمتکش در کشورمان عستیم . کارگران و مزدبگیران با کاری سخت که اغلب به بیش از 15 ساعت در روز میرسد در تلاش گذران زندگی هستند. متاسفانه، انان ناتوان از برآورده کردن حداقل زندگی برای خود و خانواده شان هستند!

این در حالیست که دیگر زحمتکشان و مزدبگیران که سالها کار کرده اند و دوران بازنشستگی شان را می گذرانند، شرایط اقتصادی شان حتی بدتر از کارگران شده است. آنان سالها توان و عمر خود را در خدمت اقتصاد و رفاه جامعه صرف کردند، ولی با  بیکفایتی و تاراج گری سر دامداران جمهوری اسلامی، حتی قادر نیستند از امکانات اولیه درمانی و رفاهی کشور بهرمند شوند

قشر عظیمی از مردم کشور از بیکاری مزمن و فقر مضاعف رنج میبرند و اینها از عوامل اصلی گسسته شدن پیوندهای اجتماعی و ملی بین مردم ایران است.

نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی با استفاده از بحرانهای خودساخته و گسستن پیوندهای اجتماعی و ملی، راهکاری برای بقای خود پیدا کرده است. جامعه‎ای که نتواند شهروندانش را در مقابل با فقر، بیکاری، فسادهای اجتماعی حمایت کند و نتواند در مقابل نظام حاکم که حقوقهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست رفته شهروندانش بایستد، به یک جامعه افسرده و تابع شرایط تبدیل میشود و این دلیل ماندگاری نظام حکومت بر ایران شده است.

هم میهنان گرامی، جنبش کارگری در ایران، به مانند دیگر جنبشهای آزادیخواه در حال مبارزه با استبداد مخوف اسلامی است. استبدادی که هیچ یک از حقوق صنفی، اجتماعی، سیاسی و حتی انسانی مردم ایران را برسمیت نمی‎شناسد و در حال سرکوب شدید جنبش کارگری است. تعداد بسیاری از کارگران معترض از کار بیکار، تعداد بسیاری زندانی  و تعدادی هم متاسفانه کشته شده اند.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور ضمن قدردانی از مبارزات کارگران برای رسیدن به حقوق انسانی و صنفی، به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران شرکت واحد اتوبوسی تهران، پشتیبانی کرده و خواهان حمایت تمامی نهادهای سیاسی و مدنی از مبارزات آنان است.

جبهه ملی ایران-خارج از کشور فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به ملت بزرگ ایران بویژه کارگران مبارز و زحمتکش ایران تبریک می‎گوید. امید است با پیوند تمامی نیروهای دموکرات ملی، هر چه سریعتر ایران از چنگال نظام ضدانسانی و ضد ملی جمهوری اسلامی آزاد گردد.

پاینده و سربلند باد ایران و ایرانی

جبهه ملی ایران-خارج از کشور

4 اردیبهشت 1400