Health

بیانیه اعلام موجودیت " شورای ملی تصمیم"

ملت شریف ایران!
اراده و عزم راسخ برای تاسی س ” شورای ملی تصمی م” از سوی تعدادی از اعضای بیانیه 14 و مبارزان داخل و خارج از کشور،
پیامد این واقعیت است که رژی م جمهوری اسالمی بعد از 43 سال تحم ی ل استبداد همه جانبه بر می هن عزیزمان ایران و تخری ب منابع
طب ی عی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندی شان و پایمال
کردن آزادی های فردی و اجتماعی، دیرزمانی ست مشروعی ت خود را از دست داده است.
هموطنان ما در طی این سال ها نشان داده اند که شایستگی دارند، با روش و مِنش دموکراتیک و با همبستگی و مبارزهی جمعی، ضمن
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی به آزادی، برابری و رفاه دست یابند و در پرتو همکاری همه ی نیروهای سیاسی و شخصیت های
اجتماعی، فرهنگی و علمی، یک نظام دمکراتیک را جایگزین رژیم جمهوری اسالمی کنند و ساختاری مدرن، مرفه و آباد بنا کنند.
شورای ملی تصمیم همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته های زیر تالش و مبارزه می کند:
1 )گذار کامل از جمهوری اسالمی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم )گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع(
۲ )حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
3 )جدایی دین از حکومت
۴ )فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵ )تالش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی )تعیین نوع حکومت با آرای مردم(
۶ )اجرای کامل اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقهای وابسته به آن با تاکید ب ر حفظ محیط زیست
این شش مؤلفه، وجوه هویتی و انگیزهی اصلی برای تشکیل شورای ملی تصمیم می باشند.
بدیهی است که بر این شش اص ِل مهم، اصول مترقی دیگری نیز میتوان افزود ولی ما برآنیم تا با تکیه بر نقاط اشتراک، بیشترین
نیروهای مبارز را گرد هم آوریم.
شورای ملی تصمیم در نظر دارد با تقویت روح همبستگی و باور به دموکراسی در میان نیروهای اپوزیسیون، سرمایه ی سیاسی،
اجتماعی بزرگ و ارزشمندی ایجاد کند که در بازساز ِی ویرانیهای به جامانده از دوران سیاه جمهوری اسالمی ن یز ای فای نقش کند.
از نگاه شورای ملی تصمیم ُکرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و…شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین،
همه با هر ایدئولوژی و مرامی، به یک اندازه ایرانی هست ند و در اتخاذ تصمیم های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی به واسطه
تفاوت ها هیچ کس برتری ندارد.
شورای ملی تصمیم دارای یک ساختارغیرحزبی و غیرایدئولوژیک است. این شورا عمیقا بر این باور تاکید می کند که پ ی روز ی
اکثری ت در هر مرحله به معنای تضعیف یا حذف اقلی ت نخواهد بود .
این شورا تالش می کند با تکیه بر نقاط توافق واشتراک، امکان تجمع وسی ع تری ن ن ی روهای مبارز سی اسی ، مدن ی و اتن ی کی دمکراسی
خواه را فراهم آورد. ما بر این باوریم که ای ن تجمع و ائتالف بزرگ زمان ی صورت می گی رد که هر گروه و شخصی ت، ضمن حفظ
ِی تعهدات سی اسی و سازمان
ِی دمکرات ی سم، در تشکیل و تقویت آن مشارکت کند.
خود، با قبول ارزش ها و اعتبارا ِت اصل
شورای ملی تصمیم بنا دارد با تجمع همهی احزاب، سازمانها، گروه ها و شخصیت های دمکراسی خواِه داخل و خارج کشوربرای
ایجاد” پارلمانی” ا ز مخالفان رژیم جمهوری اسالمی تالش کند.
“پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسالمی” درراستای شکل گیری همبستگی نیروهای دمکراسی خواه برای برپایی حکومتی
دموکرات وسکوالر مبارزه خواهد کرد. شورای ملی تصمیم برای ایجاد پارلمان موقت، حضور همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و
شخصیت های دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور را ضروری می داند.
ما بر این باوریم که ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسالمی” چنانچه حمایت بیشائبه مردم را به همراِه خود داشته باشد،
برای همسایگان ایران و مردم خاورمیانه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و برای همه کشورهای دمکراتیک و دوستداران صلح
جهانی، نویدبخش امنیت و ثبات خواهد بود.
هموطن!
میهن ما در شرایط سرنوشت سازی قرارگرفته است، بیائید دست در دست هم با بنا نهادن ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری
اسالمی” و حمایت از آن راه ر سیدن به آزادی، رفاه و همبست گی را هموار کنیم .
سیزدهم تیرماه 1401 / چهارم جوالی ۲0۲۲
الف – سخنگویان موقت شورای ملی تصمیم :
1 -شهال انتصاری ) از اعضای بیانیه 14 ،زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسالمی، مددکار اجتماعی(
۲ -کمال جعفری یزدی) از اعضا ی بیانیه 14 ،فعال” زندانی سیاسی درزندان وکیل آباد مشهد، استاد دانشگاه، دکترای مدیریت
استراتژیک(
3 -مسعود نقره کار) کنشگر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، پزشک ساکن امریکا(
……..
ب – اعضای شورای ملی تصمیم در داخل کشور:
شورای ملی ت صمیم 67 عضو در ایران و در زندان های جمهوری اسالمی دارد.
……..
ج – اعضای شورای ملی تصمیم در خارج از کشور) 104 عضو(
1 )آرش آذرخش )کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی دهه۶0 ،هلند(
۲ )خاطره آذرفر )کنشگر سیاسی، کانادا(
3 )محمدرضا )سرهنگ( آرین )کنشگر سیاسی ، ایتالیا(
4 )محمدرضا آشوغ )زندانی سیاسی دهه ۶0 ،هلند(
5 )امیر ابراهیمی ) کنشگر سیاسی و حقوق بشر، کالیفرنیا(
6 )نازنین افشین جم )فعال حقوق بشر(
7 )افشین افشین جم )کنشگر وتحلیلگر سیاسی، کانادا(
8 )منصور اُسانلو ) فعال کارگری(
9 )کیقباد اسماعیل پور )مهندس پزشکی، فعال مدنی، کانادا(
10 )رضا اسماعیلی ) زندانی سیاسی دهه ۶0 ،استاد دانشگاه، هلند(
11 )نسرین اسماعیلی )کنشگر سیاسی و مدنی، استرالیا(
1۲ )جمشید امیری )معلم، فعال سیاسی، لندن(
13 )شادی امینی )مهندس شهرسازی، خواننده موسیقی پاپ، ساکن آمریکا(
14 )میترا بابک )روانکاو ، فعال حقوق بشر، لندن(
15 )عیسی بازیار ) نویسنده و فعال حقوق بشر، ترکیه(
16 )گشتاسب باوند ) جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، کانادا(
17 )فرامرز بختیار )دبیر کل حزب لرستان و بختیاری، آلمان(
18 )وحید بدیعی )مدیر رادیو پویا و روزنامه نگار، کالیفرنیا(
19 )رضا برومند )فعال حقوق بشر، سوئد(
۲0 )دیانا بیگلریفرد )کنشگر سیاسی، آلمان(
۲1 )فرنگیس بیات )مدرس و پژوهشگر سیاسی، فرانسه(
۲۲ )حمید بی آزار) کنشگر سیاسی(
۲3 )جوما بورش )دبیر کل خیزش ملی ترکمن، آلمان(
۲4 )بابک بهزادی )داروساز، کنشگر سیاسی، عضو حزب مشروطه ایران، لیبرال دمکرات(
۲5 )خسرو بیت اللهی )خلبان ارتش ، رایزن حزب مشروطه ایران، لیبرال دمکرات، ساکن آمریکا(
۲6 )فؤاد پاشایی )دبیرکل حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات، ساکن آمریکا(
۲7 )سعید پورعبدهللا )کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر، کالیفرنیا(
۲8 )شعله پاکروان )هنرمند و کنشگر سیاسی، آلمان(
۲9 )مهشید پگاهی )فعال حقوق زنان، آلمان(
30 )ونوس ترابی )نویسنده، عضو گروه دموکراسی در ایران، کانادا(
31 )محسن ترکمن )کنشگر سیاسی، آلمان(
3۲ )علی جوانمردی )فعال سیاسی و رسانه ای، تحلیلگر سیاسی، آمریکا(
33 )دکتر جاوید جوان ) استاد دانشگاه، آمریکا(
34 )سپیده حجامی )نویسنده و کارگردان، مدیر رسانه سپیده دم(
35 )رضا حسین بر )کنشگر سیاسی و رسانه ای ، لندن(
36 )امجد حسین پناهی ) حزب کومله زحمت کشان ایران، آلمان(
37 )ناهید حسینی )پژوهشگر امور آموزش و زنان، لندن(
38 )عباس خرسندی )دبیر کل حزب دموکرات ایران، آلمان(
39 )عزیز دادیار )شاعر و نویسنده ،سوئد(
40 )حامد ذاکری ) کارشناس کامپیوتر، فعال سیاسی، سوئ یس(
41 )مهدی ذوالفقاری )تحلیلگر و تولیدکننده برنامه های سیاسی، آمریکا(
4۲ )هایده روش )زندانی دهه ۶0 ،جامعه شناس، ساکن انگلستان(
43 )نادر زاهدی )عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات(
44 )مایا زمانی )محقق، مترجم، عضو عفو بینالملل، آمریکا(
45 )فرخ زندی )استاد دانشگاه در رشته اقتصاد و کنشگر سیاسی، کانادا(
46 )مهیم سرخوش) فعال سیاسی بلوچ، کارشناس اقتصادی و امنیت سایبری، سوئ د(
47 )ساره سکوت )شاعر، فعال حقوق پناهندگان، کانادا(
48 )سام سلطانی )دانشجو، کنشگر سیاسی مقیم آلمان(
49 )سهام سیاوش ) کارشناس اقتصاد و راه داری، آمریکا(
50 )ولی شریف پور )مدیر بازرگانی، برنامهساز تلویزیون، سوئد(
51 )قاسم شعله سعدی )حقوقدان و کنشگر سیاسی، فرانسه(
5۲ )مهناز شیرالی )نویسنده و جامعهشناس، فرانسه(
53 )سیمین صبری )سخنگوی اتحاد دموکراتیک آذربایجان_بیرلیک، عضو عفو بین الملل، و حزب دموکرات نروژ(
54 )طاهره صادقی )فعال سیاسی و حقوق زنان، برنامه ساز تلویزیون، سوئد(
55 )ضیا صدراالشرافی )استاد دانشگاه، کنگره ملیت های ایران فدرال، پاریس(
56 )رضا طالبی )نویسنده، مترجم، فعال سیاسی، سوئد(
57 )علی طوطیان) مت خصص در زمینه آموزش و پرورش – امریکا(
58 )کریم عبدیان )حزب دموکراتیک تضامن اهواز، آمریکا(
59 )سیاوش عبقری )استاد دانشگاه رشته بانکداری، آتالنتا(
60 )شهال عبقری )دبیر کل حزب آزادی و رفاه ایرانیان، آتالنتا(
61 )افشین عبداللهی ) مدیر جمعیت شیر و خورشید، آلمان(
6۲ )هنگامه عباسی )روزنامه نگار، شاعر، برنامه ساز رادیو، لس آنجلس(
63 )محمود عاشوری )زندانی سیاسی دهه۶0 ،عضو جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، آمریکا(
64 )حسین عرب )کنشگر سیاسی، کانادا(
65 )پری عسگری )برنامه ساز تلویزیون، مدیر تلویزیون الون د، فعال مدنی و سیاسی، هلند(
66 )مهوش فتحی )عضو موسس کانون معلمان در تبعید، فعال حقوق بشر، کانادا(
67 )بیژن فتحی )عضو موسس کانون معلمان در تبعید، فعال سیاسی، کانادا(
68 )ادریس فروغی ) مدرس موسیقی، آهنگساز، آمریکا(
69 )رضا فرد )کنشگر سیاسی و مترجم، آمریکا(
70 )مازیار فرزان ) عضو جنبش پیشاهنگان ایران، اتریش(
71 )عباس فیض )کارشناس ارشد حقوق بشر ، لندن(
7۲ )بیژن قبادی )زندانی سیاسی سابق، عضو حزب کومله(
73 )مهتاب قربانی )کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر، فرانسه(
74 )احد قربانی دهناری )نویسنده و روزنامه نگار، سوئد(
75 )منیره کاظمی ) فعال اجتماعی، مدافع حقوق زنان و محیط زیست، آلمان(
76 )یوسف کر )دبیر سازمان سیاسی ترکمنصحرا، آلمان(
77)امیر کیانی )پزشک، فعال مدنی و سیاسی، آلمان(
78 )محمدابراهیم کیانی )نویسنده، خطاط، فعال رسانه ای(
79 )آرش کمانچه )زندانی سیاسی سابق، کنشگر فرهنگی و سیاسی- کانادا (
80 )رسول کناره فرد )کمال( ) شاعر و فعال سیاسی، بلژیک(
81 )فرامرز کالنتری )نویسنده، شاعر، کارگردان، دبیر تحریریه سپیدهدم(
8۲ )رضا گوهر زاد )روزنامه نگار و برنامه ساز رادیو و تلویزیون، آمریکا(
83 )سیاوش لشگری )روزنامه نگار ، آمریکا(
84 )سام منتظری )فعال حقوق بشر و حقوق پناهندگان، تحلیلگر سیاسی، سوئد(
85 )هادی مهرانی )مسئول کانال تلگرامی جانبازان جنگ، ترکیه(
86 )بهرام مشیری )نویسنده و پژوهشگر، آمریکا(
87 )اکبر معارفی )نویسنده و مترجم، کالیفرنیا(
88 )اسفندیار منفردزاده )موسیقیدان، آمریکا(
89 )محمد مهدوی فر )از اعضای بیانیه 1۴ ،تخریب چی و غواص درجنگ(
90 )بهرام معزی )کنشگر سیاسی، آلمان(
91 )فاضل موسوی ) عضو نهاد همبستگی شورای دموکراسی، هلند(
9۲ )مژگان محمدی )خبرنگار و فعال مدنی، استرالیا(
93 )امیرهوشمند ممت از )عضو جبهه ملی، پزشک، آمریکا(
94 )شیوا مقدم )عضو شورای مرکزی کنگره رهایی ایران، آلمان(
95 )عبدالرئوف مالزهی )موسس شورای همکاری بلوچستان، سوئد(
96 )شاپرک معدلی )لیسانس مدیریت بازرگانی،فعال مدنی، ترکیه(
97 )اسماعیل مرادی )کنشگر سیاسی، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان(
98 )بهرام میر الشاری) فعال سیاسی بلوچ – نروژ (
99 )حسن نایب هاشم )پزشک و فعال حقوق بشر، اطریش(
100 )منوچهر نامور آزاد )فعال مدنی و سیاسی، فرانسه(
101 )احمد وحدانی ) زندانی سیاسی دهه ۶0 ،نروژ(
10۲ )چنگیز وندچالی ) جامعه شناس، کنشگر چپ، کپنهاگ(
103 )محمد حسین یحیایی) اقتصاد دان و روزنامه نگار- سوئد(
104 )علی یعقوب وند )کنشگر سیاسی، سوئد(
…………………………………..
نام ها ادامه دارند
…………………………………….
د – حامیان ” شورای ملی تصمیم”
1 -داریوش اقبالی )خواننده، بازیگر و عضو سازمان عفو بینالملل(
۲ -ایرج احرابی فرد ) پروفسور تربیت بدنی، بهزیستی و تفریحات سالم، مربی شنا و والیبال- امریکا(
3 -ابراهیم احراری ) برنامه ساز تلویزیون و رادیو، جامعه اهل سنت (
4 -سیاوش اسد پور ) فعال مدنی، دکترای فیزیک(
5 -مینوش اشرفی) فعال حقوق بشر(
6 -جالل ایجادی ) استاد جامعه شناسی – پاریس(
7 -آزیتا امینی ) نقاش، فعال حقوق زنان(
8 -اکرم اقدامی ) فعال حقوق بشر(
9 -محمد ترابی ) کنشگر سیاسی (
10 -صدیقه تورانی) خانواده دادخوده – مادرفرهاد مجدم(
11 -عباس پهلوان ) روزنامه نگار، سردبیر مجله فردوسی(
1۲ -عسل پهلوان) روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون، مدیر مجله فردوسی(
13 -فریده پورعبدهللا ) فعال حقوق بشر(
14 -سهیل ثابت راسخ ) کنشگر سیاسی(
15 -فرشته جهانگیری) خانواده دادخواه – مادر مهرزاد رضایی(
16 -محمد حسین زاده ) فعال حقوق بشر – روانپزشک(
17 -کیوان حقیقی) کنشگر سیاسی(
18 -جواد حیدری ) کنشگر سیاسی – فیلمساز(
19 -حسن خیاط باشی) بازیگر، تحلیلگر سیاسی، برنامه ساز رادیو و تلویزیون(
۲0 -سعید دامور) خانواده دادخواه – برادر وحید دامور (
۲1 -محمد دشتی) کنشگر سیاسی، مربی فوتبال(
۲۲ -نسا دماوندی ) طراح لباس، گرافیست(
ِز جنگ(
۲3 -مصطفی دهباشی زاده ) جانبا
۲4 -پویان درودی ) فعال حقوق بشر(
۲5 -حامد رحیمی ) کنشگر سیاسی(
۲6 -کوروش رستمی ) کنشگر سیاسی(
۲7 -حسن زرهی )نویسنده و روزنامهنگار، کانادا(
۲8 -اردالن سرفراز )شاعر و ترانه سرا،آلمان(
۲9 -مهین شمسائی) فعال حقوق زنان(
30 -رضا شیرزاد) کنشگر سیاسی(
31 -احمد شیروانی) فعال کارگری(
3۲ -فرشته شیرازی) فعال حقوق زنان- روانپزشک(
33 -مرتضی صادقی ) خوشنویس(
34 -فرید صالح ) فعال حقوق بشر(
35 -بیژن صدری ) کنشگر سیاسی(
36 -رز عسگری ) دکترای مهندسی کنترل کیفیت مواد غذایی(
37 -شهپرعسگری ) مهندسی کنترل کیفیت مواد غذایی(
38 -حسین فرجی )روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی و برنامه ساز تلویزیون، آمریکا(
39 -رضا فاطمی ) فعال کارگری(
40 -علی کلبعلی ) فعال حقوق بشر(
41 -نسترن کیانی) فعال حقوق زنان(
4۲ -کوروش کلهر ) کنشگر سیاسی(
43 -کوروش گلنام ) نویسنده و پژوهشگر(
44 -عاطفه گلناری) نقاش، فعال حقوق زنان(
45 -رضا مریدی ) سیاستمدار و فیزیکدان- نماینده سابق مجلس استانی انتاریو و وزیر کابینه کاتلین وین – کانادا(
46 -علیرضا میبُدی ) شاعر، برنامه ساز رادیو و تلویزیون، تحلی لگر سیاسی(
47 -هوشنگ مینائی) کنشگر سیاسی(
48 -حمید مهدی پور ) ناشر-انتشارات فروغ -آلمان(
49 -کمال ناصری ) عکاس و گرافیست(
50 -طاهره نمازی ) پرستار، فعال حقوق بشر(
51 -علی ناجی ) فعال کارگری(
5۲ -فریماه نصرتی) کنشگر سی اسی(
53 -شیده ورزگر) زندانی سیاسی در جمهوری اسالمی(
54 -احمد وثوق ) کنشگر سیاسی- استرالیا(
55 -رضا هوشمند ) کنشگر سیاسی، فعال حقوق بشر(
56 -غالم هادوی) فعال حقوق بشر(
57-عطا هودشتیان )استاد دانشگاه در علوم سیاسی، تورنتو- مشاور شورای ملی تصمیم(
58 -آذرهوشیار) فعال حقوق زنان- روانشناس(
59 -سهیال همتی) فعال کارگری وحقوق بشر(
60 -مریم یعقوبی ) زندانی سیاسی در جمهوری اسالمی(
…………..
نام ها ادامه دارند
…………….
پ. ن: تاریخ آغاز را