Health

بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

رابطه انسان با نهاد اگر رابطه انسان با وسیله باشد و هدف را نیز انسان تعیین کند، او آگاه و عامل به حقوق خویش می‌شود. هرگاه قدرت در پوشش نهاد راهبر و انسان وسیله شود و هدف را قدرت تعیین کند، انسان از حقوق خویش غافل می‌شود. از جمله، این با در اختیار داشتن زمان و مکان عمل است که انسان می‌تواند نهاد را وسیله کار خود کند. از این‌جا، آن نظام اجتماعی حقمدار و حق محور می‌شود که، در آن، رابطه‌ها را حقوق تنظیم کنند و نهادها وسیله کار شهروندان بگردند. در این نظام، هر شهروند، زمان و مکان فعالیت خویش را در اختیار دارد.

در برابر، در نظام اجتماعی قدرتمدار و قدرت محور، بسته به میزانِ بسته یا باز بودن نظام، رابطه‌ها را بیشتر قدرت تنظیم می‌کند. در نتیجه، نهادهای جامعه در اختیار قدرت قرار می‌گیرند و زمان و مکان عمل شهروندان را نهادهایی تعیین می‌کنند که در اختیار قدرت هستند. چنان‌که زمان و مکان فعالیت کارکنان نهاد اداری را اداره و زمان و مکان کارکنان نهاد اقتصادی را بنگاه اقتصای تعیین می‌کنند.

بدین‌قرار، مردم جهان هرگاه بخواهند زندگی بر روی کره زمین ادامه یابد، هر انسان باید اختیار استعداد رهبری خویش را از آن خود بداند و بکند (استقلال و آزادی) ورابطه خود را بانهاد، به یمن باز وتحول‌پذیرکردن نظام اجتماعی،تغییر دهند.

یک شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰، برابر دوم ماه مه ۲۰۲۱ :

***************

ازسال  ۱۹۸۲ آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کرد او همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاسهایی نیمه خصوصی در میان گذاشت که این کار تا به امروز ادامه دارد . کتابهای سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی،اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و …، حاصل بخشی ازاین جلسات است . در این جلسات آقای بنی صدر نگاهی نیز به   حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند .بخش وسیعی از این کلاسها کار تحقیقی مفصلی است  که به بحث مردمسالاری میپردازد و به صورت صوتی و تصویری ضبط شده است . این مجموعه در پنج کتاب انتشار خواهد یافت: کتاب اول شامل دو بخش است،بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است و کتاب دوم در رهبری و احزاب و کتاب سوم در عدالت و دو کتاب چهارم و پنجم در باره رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد فصل هایی از آن به صورت کتاب انتشار یافته که از آن جمله میتوان به کتابهای  اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری ،عدالت اجتماعی،عقل آزاد، توتالیتاریسم ،ارکان دموکراسی ،رهبری در دموکراسی ،رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر( در دوجلد) و…  را نام برد. جلسه این هفته در ادامه بحث استبداد فراگیر است. این جلسات  هر چهار هفته یک بار بر گزار میشود.

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=UtOG91fWHWU

لینک صوتی