« زن  زندگی  آزادی »

با درود به تمامی جانباختگان راه آزادی

با درود به شما هموطن میهن دوست

ایران آزاد ماهنامه جبهه ملی ایران  هلند شماره ١١٨ مهر ١۴٠١ پیوست می باشد.

با امید به پیروزی

و با مهر

از طرف دبیرخانه

ایران آزاد ماهنامه جبهه ملی ایران -هلند شماره 118 مهر1401

www.jebhemelli.nl/images/Iranazad/10e_year/IranAzad_118.pdf

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید