Health

اسراییل باید دست از تهدید حمله به ایران بردارد

ایران کشوری نیست که به آسانی بتوان آن را نابود کرد. ما هرگونه حمله نظامی را از هر کشوری که خواه ناخواه به تخریب کشور و تلفات انسانی منجر می‌شود تقبیح میکنیم و با آن خواهیم جنگید. ما زخمی میشویم ولی نابود نمی‌شویم. تهدیدهای اسراییل به حمله که پیوسته رسانه‌ای میشود و به ویژه یک حمله واقعی، تنها به عمر جمهوری اسلامی می‌افزاید. خوراک جمهوری اسلامی برای بقاء وجود بحران است. جمهوری اسلامی با بحران گروگانگیری سفارت امریکا آغاز کرد، بحران تداوم بی‌دلیل جنگ عراق برای شش سال بیشتر، بحران‌های دخالت در امور کشورهای همسایه، شلیک‌های پرهزینه بی‌هدف و بی‌معنا؛ و سرانجام تداوم بحران اتمی که تا به امروز ادامه دارد. بدون بحران جمهوری اسلامی چیزی برای عرضه ندارد بجز فقر و ترس و زندان و مرگ؛ و زیاد دوام نخواهد آورد.
جمهوری اسلامی به دلایل بسیاری که ما در بیانیه‌های خود برشمرده ایم در حال فروپاشی است. سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی اکنون مردم را بی‌طاقت و پرخشم کرده است. این ملت همیشه زنده و هشیار و خسته از خیانت و فقر و تحقیر منتظر فرصت است. ملت ما امروز برخواسته تا کشورش را پس بگیرد؛ ولی سیاست‌های تهدید آمیز برخی کشورها به این حکومت اسلامی بهانه برای تهدید و سرکوب مردم معترض و ناراضی و برخاسته برای رهایی کشور میدهد. هرچه اسراییل بیشتر تهدید یا حمله کند، جمهوری اسلامی بیشتر بهانه سرکوب برای ماندن خواهد داشت.
سیاست آینده ما دوستی پس از جمهوری اسلامی، همکاری و تعامل با همه کشورهای جهان، بویژه کشورهای همسایه بر پایه احترام و منافع مشترک خواهد بود؛ از جمله اسراییل. ما دشمن پرور نیستیم و نخواهیم بود. ما تابع همه قانونهای جهانی حقوق بشر خواهیم بود که خودمان پایه گذار آن بوده‌ایم. به امید رهایی از کابوس جمهوری اسلامی.
جبهه ملی ایران
کورش زعیم، سخنگوی شورای ششم
تهران، 26 خرداد 1401خ